“จ.ขอนแก่น” มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 66

“จ.ขอนแก่น” มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 66

จังหวัดขอนแก่น จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2567
วันนี้ (29 มี.ค. 67) ที่ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2566 เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2567 โดยได้อัญเชิญพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเชิญสารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 256 และ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2567


นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าทั้งนี้ จังหวัดขอนแก่น มีข้าราชการพลเรือนดีเด่นที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2566 จังหวัดขอนแก่น จำนวน 14 คน เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ระดับประเทศ จำนวน 4 คน และข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2566 ระดับจังหวัด จำนวน 10 คน ดังนี้
ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับประเทศ จำนวน 4 คน ได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ได้แก่ 1. พ.ต.อ. คะเชนทร์ ยืนยง รองผู้บังคับการ (อำนวยการต้น) ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น2. นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอกระนวน (อำนวยการสูง) ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น3. นายลำปาง พันธ์เพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา (อำนวยการต้น) วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น4. นายศักดา ชัยภัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ (อำนวยการสูง) สพม.ขอนแก่น


ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2565 ระดับจังหวัด จำนวน 10 คน ได้แก่1. นายพิภพ สิริเพาประดิษฐ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญสนง.สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น2. พ.ต.ท. พิทักษ์เขต สิงห์พิทักษ์ รองผู้กำกับการ (ชำนาญการ) ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น3. นางสาวกรรณิกา ตั้งวานิชกพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ สนง.สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น4. พ.ต.อ. ธีระวัฒน์ นุมานิต รองผู้บังคับการ (อำนวยการต้น) ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น5. นางประภาภรณ์ ภูขาว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ (ชำนาญการพิเศษ) สพป.ขอนแก่น เขต 16. นายพิพัฒน์พงษ์ สมใจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ขอนแก่น เขต 5 7. นายสิริสมัย เย็มรัมย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา (อำนวยการต้น) วิทยาลัยการอาชีพหนองสองห้อง 8. นายจีระยุทธ พุทธรักษาพิทักษ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา (อำนวยการต้น) สพม.ขอนแก่น 9. นายทวีศักดิ์ สมนอก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ (ชำนาญการพิเศษ) สพม.ขอนแก่น และ10. นางกรรณิกา ซาหยอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ (ชำนาญการพิเศษ) สพป.ขอนแก่น เขต 4.เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น