ปู พงษ์สิทธิ์ รับโล่เชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ ปี 67

ปู พงษ์สิทธิ์ รับโล่เชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ ปี 67

2 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพิธีมอบโล่เชิดซูเกียรติศิลปินมรดกอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ.2567 โดยมี รศ.ดร. นิยม วงศ์พงษ์คํา รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, หัวหน้าส่วนภาครัฐและภาคเอกชน, คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น, ศิลปิน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงาน ทั้งนี้ในพิธีได้รับเกียรติจาก นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กำหนดจัดงานโครงการเชิดซูเกียรติศิลปินมรดกอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ. 2567 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและวันอนุรักษ์มรดกไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบและผู้ถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรม ที่ได้สร้างสรรค์และถ่ายทอดผลงานศิลปะอันล้ำค่าไว้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและมนุษยชาติ โดยปีนี้มีผู้ใด้รับการคัดเลือกเป็นศิลปินมรดกอีสาน จำนวน 17 ท่าน และผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ จำนวน 2 รูป 13 ท่าน

สำหรับ“รางวัลเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสาน “ มอบแด่ ศิลปิน ผู้เป็นต้นแบบศิลปะพื้นถิ่นอีสาน เปี่ยมล้นคุณธรรม จริยธรรม เป็นจุดเริ่มต้นแห่งแรงบันดาลใจ ถ่ายทอดศาสตร์ศิลป์ จนเป็นองค์ความรู้อันมีค่ายิ่ง มีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนคนรุ่นหลังอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นทุ่มเท สร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่าต่อแผ่นดินอีสาน ก่อคุณูปการด้านศิลปวัฒนธรรมต่อแผ่นดินไทย และ“รางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์”


ทั้งนี้จะมอบแด่ผู้ที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ชุมชน และสังคม โดยใช้ฐานความรู้ทางศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน สะท้อนให้เห็นคุณค่าการสื่อสารวัฒนธรรมด้วยจิตสาธารณะ สร้างคุณประโยชน์ให้สังคมตลอดมา
สำหรับรายชื่อผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสาน ประจำปี พ.ศ. 2567
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและวันอนุรักษ์มรดกไทย รายชื่อโดยแบ่งตามสาขา ดังนี้


อมรศิลปินมรดกอีสาน มีผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติ 2 ท่าน ได้แก่
1. นางสาวรัตนาภรณ์อินทรกำแหง ณ ราชสีมา (สาขานักแสดง)
2. นายเฉลิมชัย ศรีฤาชา (สาขาประพันธ์และขับร้องเพลงลูกทุ่ง)
สาขาทัศนศิลป์มีผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติ 3 ท่าน ได้แก่
1 นางสาวจินตนา เปี่ยมศิริ (จิตรกรรมร่วมสมัย)
2 นายพงษ์ชยุตน์โพนะทา (หัตถกรรม)
3 นายภัฏ พลชัย (ประติมากรรม)
สาขาวรรณศิลป์มีผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติ 2 ท่าน ได้แก่
1 นายปรีดา ปัญญาจันทร์ (วรรณกรรมเยาวชน)
2 นายไชยา วรรณศรี (วรรณกรรมร่วมสมัย)
สาขาศิลปะการแสดง มีผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติ 10 ท่าน ได้แก่
1. นายบุญชื่น บุญเกิดรัมย์ (การแสดง)
2. นายบุญเสริม เพ็ญศรี (หมอลำกลอนทำนองอุบล)
3. นายสุเทพ โพธิ์งาม (นักแสดงตลก)
4. นางทองวัน ตรีสูน (หมอลำกลอนทำนองพุทไธสง)
5. นายศรชัย เมฆวิเชียร (นักร้องลูกทุ่ง)
6. นายบุญจัน ชูชีพ (หมอลำกลอนทำนองพุทไธสง)
7. นายเรืองยศ พิมพ์ทอง (เรียบเรียงเสียงประสาน)
8. นายธงชัย ประสงค์สันติ (ผู้จัดละคร)
9. นายพงษ์สิทธิ์ คำภีร์ (นักร้องเพลงเพื่อชีวิต)
10. นางเพชราภรณ์ กาละพันธ์ (หมอลำกลอนประยุค)

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น