ปปส จัดประชุมวิชาการ ที่ขอนแก่น

เมื่อวะนที่  2 ส.ค. 2560  ที่โรงแรมพูลแมนขอนแก่น นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการสารเสพติดระดับชาติ ครั้งที่ 10 ภายใต้หัวข้อ จากงานวิจัยสู่นโยบายยาเสพติดไทยและอาเซียนจากสถานการณ์ปัญหายาเสพติดที่เพิ่มมากขึ้นในภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทย โดยสำนักงาน ป.ป.ส. จึงได้มีการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดอาเซียน ภายใต้กรอบการปฏิบัติงานของศูนย์ประสานงานความร่วมมือด้านยาเสพติดอาเซียน หรือสำนักงาน ป.ป.ส.อาเซียน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร เกี่ยวกับสถานการณ์ ตลอดจนการดำเนินงานของประเทศต่างๆ และแจ้งเตือนสถานการณ์ ยาเสพติดใหม่ๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียน จัดระหว่างวันที่ 1-4 สิงหาคม 2560

เลขาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กล่าวว่า ในปี 2560 สำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับเครือข่ายข้อมูลเฝ้าระวังยาเสพติดอาเซียน ทั้ง 10 ประเทศ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเฝ้าระวังยาเสพติดอาเซียน ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ส. ให้ความสำคัญกับงานวิชาการมาโดยตลอด สิ่งสำคัญคือ การสร้างฐานข้อมูลเฝ้าระวัง ยาเสพติดของอาเซียนร่วมกัน เพื่อให้เป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยน และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติดที่รวดเร็ว ทันสมัย ทัดเทียมกับภูมิภาคอื่นๆ การประชุมครั้งนี้มีนักวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผู้แทนจากหน่วยงานภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จำนวน 300 คน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงานทางวิชาการยาเสพติด การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ ที่ต้องอาศัยการดำเนินการอย่างรอบด้านบทพื้นฐานขององค์ความรู้ที่มีประสิทธิภาพทั้งในและต่างประเทศ และต้องอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน รวมทั้งองค์กรเครือข่ายวิชาการสารเสพติด จึงเป็นสิ่งสำเร็จได้ ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย “สมัครใจเข้าบำบัด ไม่เสียประวัติ ไม่มีความผิด”เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น