สำนักงานอัยการ อบรมเพิ่มประสิทธิภาพรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน ร่วมกับกองทุนหมู่บ้าน

22 ส.ค. 2560 ที่โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด  นางสาวนิภาพร รุจนรงศ์ รองอัยการสูงสุด เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพในการช่วยเหลือปกป้องรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน ร่วมกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 22-25 สิงหาคม 2560

การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีทั้งหมด 4 วัน โดย 2 วันแรก จะเป็นการถ่ายทอดความรู้และสร้างความเข้าใจในคู่มือทั้ง 4 เล่ม ได้แก่ 1. คู่มือกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 2. คู่มือการทำสัญญาของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 3. คู่มือการสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และ 4. คู่มือปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ซึ่งมีผู้เข้ารับอบรมประกอบด้วย อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และรองอัยการจังหวัดปฏิบัติงานสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย และการบังคับคดีจังหวัดในเขตพื้นที่สำนักงานอัยการ ภาค 3 และภาค 4 ร่วมกับพนักงานสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และสาขาในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ส่วนในวันที่ 3 และ 4  จะเป็นการอบรมปฏิบัติการ กรณีศึกษาในปัญหาและแนวทาง เพื่อการฟื้นฟูกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองชึ่งผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วย อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด ในเขตพื้นที่สำนักงานอัยการภาค 3 และภาค 4 ร่วมกับพนักงานสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และสาขาในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารออมสินในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานอัยการ และพนักงานสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ และการนำคู่มือไปใช้ ในการปฏิบัติงาน และให้ความช่วยเหลือแก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในทุกๆ ด้าน รวมไปถึงการนำเอาความรู้ แนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ ไปเผยแพร่ให้แก่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่อให้มีการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้นไป

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันมหิดล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมวันมหิดล โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดำเนินการและประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็น