พลังสตรีจอมพระ จ.สุรินทร์ จัดงานรวมพลังสร้างสรรค์สัมมาชีพชุมชม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

  • พลังสตรีจอมพระ จ.สุรินทร์ จัดงานรวมพลังสร้างสรรค์สัมมาชีพชุมชม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
    28 ส.ค.60  ที่หอประชุม อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจอมพระ ร่วมกับ คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอจอมพระ และคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอจอมพระ จัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพผู้นำสตรีอำเภอจอมพระ ภายใต้ชื่องาน “พลังสตรีจอมพระ สร้างสรรค์สัมมาชีพชุมชน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ” โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและมอบใบประกาศเกียรติคุณสตรีศรีหมู่บ้านจำนวน 105 ราย
    สำหรับการจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่สตรี ส่งเสริมให้สตรีมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น และมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในงานมีการระดมความคิดเรื่อง “บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาสตรีและคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” การจัดแสดงนิทรรศการ การบรรยายให้ความรู้หัวข้อบทบาทสตรีไทยยุค 4.0 โดยมีกลุ่มองค์กรภาคีเครือข่ายสตรีในพื้นที่อำเภอจอมพระ จำนวน 600 คน
    ……….
    ขอบคุณ ข่าว  ภาพ  ปชส สุรินทร์เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น