งานเกษตรกรก้าวไกล ชาวนาไทย 4.0

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ที่โรงแรมอวานี   จังหวัดขอนแก่น   กรมการข้าว   สยามคูโบต้าและธกส    ได้จัดงานสัมมนาเกษตรกรก้าวไกล  ชาวนาไทย 4.0    แนะแนวทางพร้อมขับเคลื่อนเกษตรกรสู่การเป็น smart farmer     ทั้งนี้งานสัมมนาเกษตรกรก้าวไกลชาวนาไทย 4.0 เป็นงานเพื่อเสริมสร้างและความแข็งแกร่งให้ชาวไทยก้าวสู่ยุค 4.0 อย่างยั่งยืน            โดยออกโรดโชว์ 3 จังหวัดคือพิษณุโลก   ขอนแก่นและยโสธร     เพื่อให้ความรู้พร้อมกับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำเกษตรยุคใหม่พัฒนาเกษตรกรไทยสู่การเป็น smart farmer               แนะแนวทางการปลูกข้าวให้ได้มูลค่าสูง   ตลอดจนการแปรรูปข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าให้เกษตรกร

นายโอภาศ   ธันวารชร        กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโสบริษัทสยามคูโบต้าจำกัด   เปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมของไทยให้เป็นเกษตรกรรม 4.0    เพื่อสร้างทักษะและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและเพิ่มมูลค่าด้วยผลงานวิจัยและนวัตกรรม   ให้สามารถแข่งขันได้รวมทั้งพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์มากขึ้น      ที่ผ่านมาบริษัทได้ร่วมมือกับกรมการข้าวจัดงานสัมมนาในหัวข้อ  โลกเปลี่ยนวัย ชาวนาไทยต้องปรับขึ้น   เพื่อเป็นเวทีระดมความคิดเห็นหาแนวทางพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตชาวนาไทยให้เข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันข้าวในตลาดโลก โดยได้นำความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆไปปรับปรุงการทำนาของเกษตรกรไทย   โดยมีเกษตรกรจากทั่วประเทศร่วมงานเป็นจำนวนมาก    ในปีนี้จัดที่จังหวัดพิษณุโลก   ขอนแก่นและยโสธร   เพื่อมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เปิดมุมมองในการทำเกษตรกรรมแบบผสมผสานองค์ความรู้ในการเพาะปลูกเข้ากับเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร ทั้งนี้ในงานสัมมนามีการสัมมนาในหัวข้อเกษตรกร 4.0         และหัวข้อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยปฏิทินเพาะปลูกข้าว    รวมทั้งเสวนาในหัวข้อเกษตรก้าวไกลชาวนาไทย 4.0 โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมงานกว่า 300 คน

[contact-form][contact-field label=”ชื่อ” type=”name” required=”true” /][contact-field label=”อีเมล์” type=”email” required=”true” /][contact-field label=”เว็บไซท์” type=”url” /][contact-field label=”ข้อความ” type=”textarea” /][/contact-form]เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น