คลิป ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์บรรยาย ธรรมาภิบาล : รากฐานของสังคมสู่ Thailand 4.0

ในงานปาฐกถาพิเศษในงานในการประชุมวิชาการเรื่อง “หลักธรรมาภิบาลทางออกสังคมไทย” ของสำนักราชบัณฑิตยสภาโดยคณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา เมื่อวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560   ณ ห้องบัวหลวง อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี

 

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น