ปปช จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน  การทุจริตในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ (ศปท.)

วันนี้พุธที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. พลตำรวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานในพิธีเปิดงานณ ห้องริชมอนด์ บอลรูม 1 โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี  สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน  การทุจริตในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ (ศปท.)เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้และความเข้าใจ และพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการการป้องกันการทุจริตให้เกิดแก่หน่วยงาน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตในองค์กรให้แก่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็นหนึ่งในการดำเนินกิจกรรมภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อให้ตอบสนองต่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (2560 – 2564)
โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  ในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาและสร้างระบบการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแก่ผู้บริหาร พนักงาน และคณะกรรมการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ   ต่อด้วยการบรรยายหัวข้อ“หลักการและสาระสำคัญของกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ”
สำหรับการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ (ศปท.) ในครั้งนี้ สืบเนื่องจากการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม   การทุจริตระยะที่ 3 ให้ความสำคัญกับกลไกการขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรม จึงสมควรมีโครงสร้างที่มีผู้รับผิดชอบศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตในองค์กร สอดรับกับมติที่ประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้เห็นชอบในการเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ให้ทำหน้าที่ประสานงาน เร่งรัด กำกับและติดตามให้รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชนในกำกับของกระทรวง ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทั้งติดตามประเมินผลการดำเนินงาน เช่นเดียวกับที่ดำเนินการในส่วนราชการระดับกระทรวง

ขอบคุณ ข่าว  ภาพ  จาก เพจ mcot radio networkเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น