ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จัดสัมมนา สื่อมวลชน กับ อุตุนิยมวิทยายุคดิจิทัล

7 กันยายน 2560  ที่ราชาวดีรีสอร์ท  จ.ขอนแก่น ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในฐานะที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการตรวจติดตามรายงาน และเตือนภัยสภาวะอากาศ ให้แก่ประชาชนทั่วไป ใน 11 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ดังนั้นเพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะการบริการข้อมูล และการเตือนภัย สื่อสารไปถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ จึงมีความประสงค์ที่ต้องการ การเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว พร้อมรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสื่อมวลชน ซึ่งเป็นกลุ่มผู้รับบริการที่สำคัญ ในการนำข้อมูลข่าวสารของกรมอุตุนิยมวิทยา ไปเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยเฉพาะในปัจจุบันสภาวะอากาศและภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น ได้สร้างความเสียหายบ่อยครั้ง และเป็นบริเวณกว้าง จึงจำเป็นต้องมีการสื่อสารให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยรับทราบ เพื่อลดความเสียหายและผลกระทบจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้น จึงได้จัดโครงการสัมมนาเรื่อง “สื่อมวลชน กับ อุตุนิยมวิทยายุคดิจิทัล” โดยมีผู้เข้าร่วมการเสวนาประกอบด้วย ผู้แทนสื่อมวลชนจากสาขาต่างๆ เช่น สาขาวิทยุกระจายเสียง สาขาวิทยุโทรทัศน์ สาขาหนังสือพิมพ์ สาขาสื่อออนไลน์ และผู้แทนศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  กว่า 50 คน เข้าร่วมสัมมนา
      ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและกระชับความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชน ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของการทำงานยุคปัจจุบัน และเพื่อเผยแพร่ ผลผลิตให้สาธารณชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านอุตุนิยมวิทยา รวมทั้งการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากสื่อมวลชน ถึงการบริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยา เพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าว ไปเป็นแนวทางในการบริการข้อมูลให้ตรงกับความต้องการ ของผู้รับบริการกลุ่มสื่อมวลชน เพื่อสื่อสารข้อมูลไปสู่ประชาชนได้ถูกต้อง  อย่างมีประสิทธิภาพ
https://www.youtube.com/watch?v=BoM491rCkA4เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น