ราชมงคล ขอนแก่น จัดกิจกรรม รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ ร่วมกับสถานศึกษาในจังหวัดขอนแก่น   เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น    โรงพยาบาลศรีนครินทร์   โรงพยาบาลขอนแก่น    และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 ขอนแก่น   จัดกิจกรรม  จิตอาสาในรูปแบบกิจกรรมรับบริจาคโลหิต   เพื่อตั้งเป็นปณิธานในการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยและเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดีเป็นการตอบแทนสังคม    จากกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับโอกาสจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ   ในระหว่างวันที่ 14 ถึง 15 กันยายน 2560 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตขอนแก่น ทั้งนี้ มทร ขอนแก่น ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมและได้รับความช่วยเหลือจากสถาบันศึกษาในพื้นที่เช่นวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสาน    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น    วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร     วิทยาลัยอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัยศรีปทุม    ร่วมใจกันบริจาคโลหิตนับเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่ง      การจัดกิจกรรม    กยศรวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์   ครั้งนี้ เป็นที่ 4  ที่มหาวิทยาลัยราชมงคล  ขอนแก่น   เป็นเจ้าภาพครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 และจากความสำเร็จในครั้งที่ 1 ที่มทร. อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มีสติจำนวนผู้รับบริจาคโลหิตสูงสุด   ได้โลหิตจำนวน 417,200  ซีซี  และในปีนี้วิทยาเขตขอนแก่นยังมุ่งมั่นและให้ความร่วมมือกับโครงการ  กยศ  รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นปีที่ 4 โดยตั้งเป้ายอดบริจาคโลหิตที่ 7 ล้าน ซีซี

จัดกิจกรรม  จิตอาสาในรูปแบบกิจกรรมรับบริจาคโลหิต   เพื่อตั้งเป็นปณิธานในการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยและเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดีเป็นการตอบแทนสังคม

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ ร่วมกับสถานศึกษาในจังหวัดขอนแก่นเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันมหิดล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมวันมหิดล โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดำเนินการและประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็น