มข.ยกระดับคุณภาพสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าโอทอป ภาคอีสาน

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ร่วมกับ  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เริ่มดำเนิน  “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP  อาหารและเครื่องดื่มตามหลักเกณฑ์วิธีที่ดีในการผลิต  ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัดกาฬสินธุ์  มหาสารคาม  หนองบัวลำภู  และอุดรธานี”  เมื่อวันที่  28 ธันวาคมา  2559  เพื่อยกระดับและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ  OTOP ประเภทอาหารและ/หรือเครื่องดื่ม  ในพื้นที่เป้าหมายให้เข้าสู่การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ  มอบหมายให้  ภาควิชาจุลชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นที่ปรึกษาโครงการฯ  เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP  ประเภทอาหารและเครื่องดื่มให้เข้าสู่กระบวนการยื่นขอ  มผช. ในการส่งเสริมนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้พัฒนาสินค้าให้กับชุมชน  สอดคล้องและตอบรับกับนโยบายของกรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และนโยบายการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  และเป็นไปตามเป้าหมาย  ครัวไทยสู่ครัวโลก  รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลในการเข้าสู่  ประเทศไทย  4.0

ทั้งนี้  ที่ปรึกษาโครงการ  ดร.พลสัณห์  มหาขันธ์  กล่าวสรุปผลการดำเนินงานว่า  คณะทำงานโครงการ  ได้สำรวจและคัดเลือกผู้ประกอบการ  ที่มีความประสงค์ในการยื่นขอการรับรอง  มผช.  และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสถานีที่ผลิตตามหลัก  Primary  GMP  และแนวทางการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์  OTOP  ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม  ตาม มผช.  โดยมีวิทยากรจาก  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  เมื่อวันที่  20  เมษายน  2560  ซึ่งมีผู้ประกอบการที่เข้าร่วมอบรม  และได้รับประโยชน์จากการอบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยี  จำนวน  111 ราย  มีการให้คำปรึกษาเชิงลึกทดสอบผลิตภัณฑ์  OTOP  หลังจากการปรับปรุง  พัฒนาศักยภาพให้เข้าสู่กระบวนการยื่นขอการรับรอง  มผช.  ในพื้นที่  4 จังหวัด  ได้แก่  จังหวัดกาฬสินธุ์  มหาสารคาม  หนองบัวลำภู  และอุดรธานี   รวมทั้งสิ้น  24 ราย  จำนวน  29  ผลิตภัณฑ์

เพื่อยกระดับและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ  OTOP ประเภทอาหารและ/หรือเครื่องดื่ม  ในพื้นที่เป้าหมายให้เข้าสู่การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ  มอบหมายให้  ภาควิชาจุลชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นที่ปรึกษาโครงการฯ  เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP  ประเภทอาหารและเครื่องดื่มให้เข้าสู่กระบวนการยื่นขอ  มผช.เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันมหิดล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมวันมหิดล โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดำเนินการและประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็น