เลขาธิการ ป.ป.ส. มอบทุนประกอบอาชีพแก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

15 ก.ย. 60 ที่โรงแรมไอโฮเทล ขอนแก่น   นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) เป็นประธานในพิธีมอบทุนประกอบอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน   โดยมีผู้เข้ารับทุนประกอบอาชีพฯ ครั้งนี้ จำนวน 67 ราย
นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า สำนักงาน ป.ป.ส. มีนโยบายในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน 3 มาตรการหลัก ได้แก่ (1) การป้องกันยาเสพติด (2) การปราบปรามยาเสพติด (3) การบำบัดรักษายาเสพติด ตามแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้าน/ชุมชน มั่นคงปลอดภัยยาเสพติดปี พ.ศ.2559 – 2560 โดยนโยบายด้านการบำบัดรักษานั้น ได้มุ่งเน้น “ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย” ให้โอกาสผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ได้เข้ารับการบำบัด รักษาและฟื้นฟูโดยไม่ถือว่าเป็นความผิด และได้กำหนดแผนงานช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ มาตั้งแต่ปี 2559 โดยให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ เช่น ด้านการศึกษา การฝึกวิชาชีพ การจัดหางานให้ทำ รวมถึงการสนับสนุนทุนประกอบอาชีพ เพื่อให้โอกาสผู้ผ่านการบำบัดรักษานำทุนไปประกอบอาชีพ ที่สุจริต สามารถช่วยเหลือตนเองและครอบครัวให้มีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก ซึ่งมีผู้ที่ได้รับทุนประกอบอาชีพแล้ว จำนวน 1,585 ราย
โดย สำนักงาน ปปส.ภาค 4 ได้จัดเจ้าหน้าที่และประสานผู้นำภาคประชาชนในการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ได้รับทุนฯ ในพื้นที่ ผลจากการติดตามผู้ที่ได้รับการสงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพ พบว่า ผู้ที่ได้รับทุนไม่มีพฤติการณ์หวนกลับไปเสพติดซ้ำ สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ บางรายสามารถต่อยอดอาชีพขยายกิจการ และให้ความช่วยเหลือคนในชุมชนให้มีความรู้ในการประกอบอาชีพจนสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเพิ่มขึ้น
สำหรับในปี 2560 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีโควต้าผู้รับทุนประกอบอาชีพจำนวน 200 ราย ได้มอบทุนฯ ไปแล้ว จำนวน 3 ครั้ง รวม 102 ราย ผลจากการติดตามผู้ที่ได้รับการสงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพ พบว่า ผู้ที่ได้รับทุนไม่มีพฤติการณ์หวนกลับไปเสพติดซ้ำ สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้บางรายสามารถต่อยอดอาชีพ ขยายกิจการ และให้ความช่วยเหลือคนในชุมชนให้มีความรู้ในการประกอบอาชีพจนสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเพิ่มขึ้น ซึ่งครั้งนี้ มีผู้รับทุนฯ รวมจำนวน 67 ราย จากพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 3 ราย จังหวัดขอนแก่น จำนวน 17 ราย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 22 ราย จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 8 ราย จังหวัดบึงกาฬ จำนวน 5 ราย จังหวัดสกลนคร จำนวน 7 ราย จังหวัดหนองคาย จำนวน 4 ราย จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 1 ราย โดยแต่ละรายจะได้รับทุนฯ รายละ 20,000 บาท เพื่อนำไปประกอบอาชีพด้านการเกษตร งานช่างและค้าขาย ตามความถนัดและความพร้อม ซึ่งสำนักงาน ปปส.ภาค 4 ได้จัดเจ้าหน้าที่และประสานผู้นำภาคประชาชนในการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ได้รับทุนฯ ในพื้นที่

สำนักงาน ปปส.ภาค 4 ได้จัดเจ้าหน้าที่และประสานผู้นำภาคประชาชนในการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ได้รับทุนฯ ในพื้นที่ ผลจากการติดตามผู้ที่ได้รับการสงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพ พบว่า ผู้ที่ได้รับทุนไม่มีพฤติการณ์หวนกลับไปเสพติดซ้ำเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น