ขอนแก่นจัดงานมหกรรมแสดงการออกแบบผ้าไหม  ผลิตภัณฑ์จากไหม และ OTOP 

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2450 ที่ผ่านมา ที่โรงแรมโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด  ได้จัดงานมหกรรมการจัดแสดงการออกแบบผ้าไหม  ผลิตภัณฑ์จากไหม และ OTOP  ตามโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  โครงการยกระดับผ้าไหมกลุ่มจังหวัดสู่การเป็นศูนย์กลางการออกแบบผลิตภัณฑ์จากไหม ทั้งนี้ โครงการยกระดับผ้าไหมกลุ่มจังหวัดสู่การเป็นศูนย์กลางการออกแบบผลิตภัณฑ์จากไหมในภูมิภาค มีกิจกรรมหลักคือ  การประกวดออกแบบผ้าไหม  ผลิตภัณฑ์จากไหมและ  OTOP  กิจกรรมย่อย คือ มหกรรมการจัดแสดงการออกแบบผ้าไหม  ผลิตภัณฑ์จากไหม ทั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อจัดแสดงผ้าไหม  ผลิตภัณฑ์จากไหม และ OTOP  ที่โดดเด่นของกลุ่มทอผ้าไหม จำนวน 104  กลุ่ม   ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มทอผ้าไหม  ด้านการผลิต  การแปรรูปผ้าไหม  ให้มีขนาดลวดลาย  สีสัน  ที่เหมาะสม  สวยงาม  และได้มาตรฐาน  และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติกลุ่มทอผ้าไหมที่มีผลงานโดดเด่น  ชนะการประกวดออกแบบผ้าไหม  ผลิตภัณฑ์จากไหม  และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น

โดยมีกลุ่มทอผ้าไหม  จำนวน  104  กลุ่ม มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กระบวนการ  ขั้นตอนการผลิต  การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์  เพื่อให้ได้มาตรฐาน  ให้มีขนาด  สัดส่วน  สีสัน  ลวดลายเหมาะสม สวยงาม  และตอบสนองประโยชน์การใช้สอยให้มากยิ่งขึ้น  รวมถึงการมีพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันการตลาด  การสร้างเครือข่าย  ตลอดจนมีการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่และแพร่หลายไปสู่เยาวชนลูกหลาน  โดยในงานมีการมอบรางวัลให้แก่กลุ่มทอผ้าไหมที่ชนะการประกวดออกแบบผ้าไหม  ผลิตภัณฑ์จากไหม  จำนวน  12 รางวัล  โดยแยกประเภทรางวัลดังนี้ คือรางวัล ประเภทผ้าไหมมัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ รางวัลที่ 1 กลุ่มผ้าไหมมัดหมี่บ้านร่องดุก ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท    ประเภทผ้าไหมมัดหมี่ย้อมสีเคมี รางวัล ที่ 1 คือ  กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านหนองเสี้ยว ตำบลวังหิน อ.หนองสองห้อง   ประเภทผ้าไหมพื้นเรียบย้อมสีธรรมชาติ รางวัลที่ 1 คือกลุ่มทอผ้าไหมศูนย์ศิลปาชีพโสกส้มกบ อำเภอสีชมพู   ประเภทผ้าไหมพื้นเรียบย้อมสีเคมี รางวัลที่ 1 คือ กลุ่มทอผ้าคลุมไหล่บ้านกระหนวน อำเภอหนองสองห้อง  และประเภทผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหม รางวัลที่ 1 คือ กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองโพน อำเภอภูเวียง จ.ขอนแก่น

    ประเภทผ้าไหมมัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ รางวัลที่ 1 กลุ่มผ้าไหมมัดหมี่บ้านร่องดุก ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท    ประเภทผ้าไหมมัดหมี่ย้อมสีเคมี รางวัล ที่ 1 คือ  กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านหนองเสี้ยว ตำบลวังหิน อ.หนองสองห้อง   ประเภทผ้าไหมพื้นเรียบย้อมสีธรรมชาติ รางวัลที่ 1 คือกลุ่มทอผ้าไหมศูนย์ศิลปาชีพโสกส้มกบ อำเภอสีชมพู   ประเภทผ้าไหมพื้นเรียบย้อมสีเคมี รางวัลที่ 1 คือ กลุ่มทอผ้าคลุมไหล่บ้านกระหนวน อำเภอหนองสองห้อง  และประเภทผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหม รางวัลที่ 1 คือ กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองโพน อำเภอภูเวียง จ.ขอนแก่นเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น