ขอนแก่นจัดงานมหกรรมแสดงการออกแบบผ้าไหม  ผลิตภัณฑ์จากไหม และ OTOP 

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2450 ที่ผ่านมา ที่โรงแรมโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด  ได้จัดงานมหกรรมการจัดแสดงการออกแบบผ้าไหม  ผลิตภัณฑ์จากไหม และ OTOP  ตามโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  โครงการยกระดับผ้าไหมกลุ่มจังหวัดสู่การเป็นศูนย์กลางการออกแบบผลิตภัณฑ์จากไหม ทั้งนี้ โครงการยกระดับผ้าไหมกลุ่มจังหวัดสู่การเป็นศูนย์กลางการออกแบบผลิตภัณฑ์จากไหมในภูมิภาค มีกิจกรรมหลักคือ  การประกวดออกแบบผ้าไหม  ผลิตภัณฑ์จากไหมและ  OTOP  กิจกรรมย่อย คือ มหกรรมการจัดแสดงการออกแบบผ้าไหม  ผลิตภัณฑ์จากไหม ทั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อจัดแสดงผ้าไหม  ผลิตภัณฑ์จากไหม และ OTOP  ที่โดดเด่นของกลุ่มทอผ้าไหม จำนวน 104  กลุ่ม   ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มทอผ้าไหม  ด้านการผลิต  การแปรรูปผ้าไหม  ให้มีขนาดลวดลาย  สีสัน  ที่เหมาะสม  สวยงาม  และได้มาตรฐาน  และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติกลุ่มทอผ้าไหมที่มีผลงานโดดเด่น  ชนะการประกวดออกแบบผ้าไหม  ผลิตภัณฑ์จากไหม  และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น

โดยมีกลุ่มทอผ้าไหม  จำนวน  104  กลุ่ม มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กระบวนการ  ขั้นตอนการผลิต  การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์  เพื่อให้ได้มาตรฐาน  ให้มีขนาด  สัดส่วน  สีสัน  ลวดลายเหมาะสม สวยงาม  และตอบสนองประโยชน์การใช้สอยให้มากยิ่งขึ้น  รวมถึงการมีพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันการตลาด  การสร้างเครือข่าย  ตลอดจนมีการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่และแพร่หลายไปสู่เยาวชนลูกหลาน  โดยในงานมีการมอบรางวัลให้แก่กลุ่มทอผ้าไหมที่ชนะการประกวดออกแบบผ้าไหม  ผลิตภัณฑ์จากไหม  จำนวน  12 รางวัล  โดยแยกประเภทรางวัลดังนี้ คือรางวัล ประเภทผ้าไหมมัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ รางวัลที่ 1 กลุ่มผ้าไหมมัดหมี่บ้านร่องดุก ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท    ประเภทผ้าไหมมัดหมี่ย้อมสีเคมี รางวัล ที่ 1 คือ  กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านหนองเสี้ยว ตำบลวังหิน อ.หนองสองห้อง   ประเภทผ้าไหมพื้นเรียบย้อมสีธรรมชาติ รางวัลที่ 1 คือกลุ่มทอผ้าไหมศูนย์ศิลปาชีพโสกส้มกบ อำเภอสีชมพู   ประเภทผ้าไหมพื้นเรียบย้อมสีเคมี รางวัลที่ 1 คือ กลุ่มทอผ้าคลุมไหล่บ้านกระหนวน อำเภอหนองสองห้อง  และประเภทผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหม รางวัลที่ 1 คือ กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองโพน อำเภอภูเวียง จ.ขอนแก่น

    ประเภทผ้าไหมมัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ รางวัลที่ 1 กลุ่มผ้าไหมมัดหมี่บ้านร่องดุก ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท    ประเภทผ้าไหมมัดหมี่ย้อมสีเคมี รางวัล ที่ 1 คือ  กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านหนองเสี้ยว ตำบลวังหิน อ.หนองสองห้อง   ประเภทผ้าไหมพื้นเรียบย้อมสีธรรมชาติ รางวัลที่ 1 คือกลุ่มทอผ้าไหมศูนย์ศิลปาชีพโสกส้มกบ อำเภอสีชมพู   ประเภทผ้าไหมพื้นเรียบย้อมสีเคมี รางวัลที่ 1 คือ กลุ่มทอผ้าคลุมไหล่บ้านกระหนวน อำเภอหนองสองห้อง  และประเภทผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหม รางวัลที่ 1 คือ กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองโพน อำเภอภูเวียง จ.ขอนแก่นเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันมหิดล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมวันมหิดล โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดำเนินการและประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็น