เทศบาลนครขอนแก่นได้รับรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 2560 (Asian ESC Award 2017)

เทศบาลนครขอนแก่นได้รับรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 2560 (Asian ESC Award 2017) ประเภทแข่งขัน (Certificate of recognition) ด้านอากาศ (Clean Air) ณ กรุงบันดาร์เซอรีเบอกาวัน ประเทศบรูไน

ซึ่งประเทศไทยได้คัดเลือกเมือง 4 แห่งเป็นตัวแทนเสนอในการประชุมคณะทำงาน AWGESC ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2560 ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อพิจารณาคัดเลือก ผลปรากฎว่า เมืองทั้ง 4 แห่งได้รับรางวัลร่วมกับเมืองต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน ดังนี้ ประเภทเสนอโดยประเทศ คือ เทศบาลเมืองน่าน ประเภทแข่งขัน ด้านอากาศ คือ เทศบาลนครขอนแก่น ด้านน้ำ คือ เทศบาลนครภูเก็ต และด้านการจัดการขยะและพื้นที่สีเขียว คือ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ผลการคัดเลือกดังกล่าว ได้รับการรับรองในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 28 ระหว่างวันที่ 25-28 กรกฎาคม 2560 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และกำหนดพิธีมอบรางวัลในวันที่ 12 กันยายน 2560 ในช่วงการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2560 ณ Serambi Suloh Hall, Tarindak D’Seni Restaurant กรุงบันดาร์เซอรีเบอกาวัน ประเทศบรูไน

ข่าว ภาพ จากเพจ ภาคกิจกรรม เทศบาลนครขอนแก่น

    ผลปรากฎว่า เมืองทั้ง 4 แห่งได้รับรางวัลร่วมกับเมืองต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน ดังนี้ ประเภทเสนอโดยประเทศ คือ เทศบาลเมืองน่าน ประเภทแข่งขัน ด้านอากาศ คือ เทศบาลนครขอนแก่น ด้านน้ำ คือ เทศบาลนครภูเก็ต และด้านการจัดการขยะและพื้นที่สีเขียว คือ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

 

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น