ขอนแก่น จัดงาน สัมมนา khonkaen business forum 2017

วันที่ 26 กันยายนที่โรงแรมพูลแมนขอนแก่น       สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง โดย ร่มกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น    จัดประชุมสัมมนาวิชาการขอนแก่น business forum 2017 เรื่องการส่งเสริมโอกาสทางการค้าและการลงทุนผ่านนวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีอย่างยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS)
ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพธุรกิจ otop smes และทราบแนวโน้มการพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมถึงเทคโนโลยีและแนวทางการตลาดสู่ระดับโลกภายใต้กรอบไทยแลนด์ 4.0     เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายธุรกิจระหว่างผู้ปกผู้ประกอบการธุรกิจ otop  sme  innovative   sme startup และเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐด้านส่งเสริมธุรกิจที่เกี่ยวข้องและเครือข่ายธุรกิจจังหวัดขอนแก่นตลอดจนกลุ่มบริษัทชั้นนำและนักธุรกิจที่สนใจที่จะดำเนินกิจกรรมด้านการค้าการลงทุน    รวมถึงกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงประกอบด้วยกัมพูชา   ลาว  พม่า   ไทย  เวียดนาม และประเทศจีนให้เข้มแข็งสามารถนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในธุรกิจอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพและสามารถขยายตลาดพร้อมทั้งมีช่องทางการแข่งขันในตลาดอาเซียนและตลาดโลก   อันจะสอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ผู้เข้าสัมมนาประกอบด้วยผู้ประกอบการผู้ส่งออกนักธุรกิจนักลงทุน otop smes startup  จากจังหวัดขอนแก่น  และจังหวัดบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก ตะวันตก  จาก 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตากสุโขทัย   พิษณุโลก   เพชรบูรณ์   ชัยภูมิ   ขอนแก่นมหาสารคาม   กาฬสินธุ์และมุกดาหาร และหน่วยงานสนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชนไทยและกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง   เพื่อเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนข้อมูลสร้างเครือข่ายและขยายธุรกิจ ในงานมีการ เสวนาเรื่องนวัตกรรมทางธุรกิจในยุค thailand 4.0    เสวนาเรื่องกลไกในการสนับสนุน sme และเนื้อและหน่วยงานที่ส่งเสริมนวัตกรรมในอาเซียนเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น