การดำเนินงานโครงการ 9101 ขอนแก่น ประสบความสำเร็จ พร้อมยืนยัน มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

ผลการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนจังหวัดขอนแก่น
10 ตค 60 ที่ศาลาประชาคม ขอนแก่น    นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น แถลงผล การดำเนินโครงการ 9101 ของจังหวัดขอนแก่นได้เสร็จสิ้นลงตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้รับความชื่นชมจากเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ นอกจากจะทำให้เศรษฐกิจภายในจังหวัดมีการหมุนเวียนแล้ว พี่น้องประชาชนยังมีการนำโครงการไปต่อยอดและสามารถนำไปใช้ทำประโยชน์ให้กับสินค้าการเกษตรมีลักษณะพิเศษขึ้นมา    ซึ่งโครงการนี้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 อนุมัติหลักการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   ดำเนินโครงการพัฒนาการเกษตรโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน   โดยดำเนินการในพื้นที่ 9101 ชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรและชุมชน   ด้วยการนำหลักการทฤษฎีแนวทางพัฒนาการเกษตร    ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชได้พระราชทานไว้   ส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ   ในการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มผลผลิต   พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรและชุมชน   โดยให้ ศพก และเครือข่ายเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาภาคเกษตร ของชุมชนอย่างมีส่วนร่วมแบบประชารัฐอย่างยั่งยืน    โดยจังหวัดขอนแก่นมีจำนวน 248 ชุมชน 335 โครงการงบประมาณ 618 ล้านบาท   ประกอบด้วยด้านการผลิตพืชและพันธุ์พืช 106 โครงการ    ด้านผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 17   โครงการด้านจัดการศัตรูพืช 11  โครงการ     ด้านความชุมชน 9 โครงการ                ด้านการผลิตอาหารและแปรรูป 9 โครงการ   ด้านปศุสัตว์ 9 โครงการ   ด้านประมง 18 โครงการ   ด้านการปรับปรุงบำรุงดิน 1 โครงการ                โดยให้ชุมชนเป็นผู้กำหนดโครงการและผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนและบริหารจัดการ  โครงการด้วยตนเอง  ภายใต้การสนับสนุนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้   ร่วมคิดวิเคราะห์และนำปฏิบัติจริงเกิดผลเป็นอย่างรูปธรรมอันสมควร   ให้ภาคเกษตรมีความมั่นคง   มั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป
โดยเป้าหมายของโครงการในจังหวัดขอนแก่นมีเป้าหมายพื้นที่ 248 ชุมชน    ชุมชนละ 2.5 ล้านบาท เป้าหมายประมาณการจำนวนเกษตรกรชุมชนละ 500  ราย   รวมมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ,240,00 ราย     การเบิกจ่ายงบประมาณผลการดำเนินงานณวันที่ 30 กันยายน 2560 จำนวน 218 ชุมชนดำเนินการ 335 โครงการ     เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 280, 602 ราย   สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ 100 % คิดเป็นการจ้างงาน 52.2  % และค้าวัสดุ 47.8  %

ผลการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนจังหวัดขอนแก่นเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น