นายกฯ สั่งการหน่วยงานในพื้นที่แบ่งมอบภารกิจเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างมีประสิทธิภาพ กำชับให้ทุ่มเทเพื่อความสมบูรณ์ของทั้ง 2 ภารกิจ

นายกฯ สั่งการหน่วยงานในพื้นที่แบ่งมอบภารกิจเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างมีประสิทธิภาพ กำชับให้ทุ่มเทเพื่อความสมบูรณ์ของทั้ง 2 ภารกิจ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งการไปยังหัวหน้าส่วนราชการในทุกพื้นที่ทั้งพลเรือน ตำรวจ ทหาร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะจังหวัดที่ประสบอุทกภัยอยู่ในขณะนี้ ให้แบ่งมอบภารกิจในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ชัดเจน ระหว่างการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนและการเตรียมการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้ทั้ง 2 ภารกิจสำเร็จลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์

“นายกฯ กำชับกระทรวงมหาดไทยให้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นผู้ควบคุมดูแลและประสานการปฏิบัติกับทุกหน่วยงาน ไม่ให้บกพร่อง รวมทั้งในส่วนของทหารให้กระทรวงกลาโหมมอบหมายแม่ทัพภาคดำเนินการในลักษณะเดียวกัน โดยต้องบริหารจัดการบุคลากรหรือกำลังพลให้ใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มขีดความสามารถ ไม่ว่าจะปฏิบัติภารกิจเดียวหรือทั้ง 2 ภารกิจก็ตาม”

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีหน้าที่สนองพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ในฐานะข้าของแผ่นดิน และดูแลทุกข์สุขของประชาชนต่างพระเนตรพระกรรณ ดังนั้น จึงขอให้ทุกคนปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ในช่วงเวลาที่สำคัญยิ่งของบ้านเมือง

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น