สำนักงานประกันสังคม ระดมความคิดเห็น 10 จังหวัดภาคอีสาน การปฏิรูประบบบำนาญประกันสังคม ที่จังหวัดขอนแก่น

สำนักงานประกันสังคม ระดมความคิดเห็น 10 จังหวัดภาคอีสาน การปฏิรูประบบบำนาญประกันสังคม ที่จังหวัดขอนแก่น

31 มีนาคม 2560 ที่โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น   สำนักงานประกันสังคม จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูประบบบำนาญประกันสังคม ครั้งที่ 7 ในระหว่างวันที่ 30 – 31 ตุลาคม 2560 พร้อมระดมความคิดเห็น นายจ้าง ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ผู้ประกันตนมาตรา 39 และเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการ ใน 10 จังหวัดภาคอีสาน กว่า 400 คน เพื่อใช้เป็นแนวทาง ในการดำเนินงานปรับปรุงการปฏิรูประบบบำนาญชราภาพ
นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคมดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงแรงงาน โดยพลเอกศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ให้ความสำคัญในการวางรากฐานพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประกอบกับประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ในปี 2564 ซึ่งการประกันสังคมกรณีชราภาพเป็นหนึ่งในหลักประกันที่ภาครัฐจัดให้มีขึ้นเพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต โดยจัดให้มีบำนาญเลี้ยงชีพเพื่อจะได้ใช้ชีวิตบั้นปลายอย่างปกติสุข สำนักงานประกันสังคม ในฐานะที่ดูแลระบบบำนาญสำหรับผู้ที่ทำงานในระบบ ได้ตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น จากสถานการณ์ดังกล่าว เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เห็นความสำคัญ และความจำเป็นของ การดำเนินการปฏิรูประบบบำนาญชราภาพ สำนักงานประกันสังคมได้กำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูประบบบำนาญประกันสังคม โดยในวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ในการประชุมฯ จะมีการบรรยายเรื่อง การให้ความคุ้มครองประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม โดยที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (นายอารักษ์ พรหมณี) และในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 จะมีพิธีเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็น โดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกูล ต่อด้วยการบรรยายและรับฟังความคิดเห็น ของผู้เข้าร่วมประชุมเรื่อง แนวทางการปฏิรูประบบบำนาญประกันสังคม โดย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านประกันสังคม (นางนิยดา เสนีย์มโนมัย) หลังการบรรยายผู้เข้าร่วมรับฟัง จะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเสนอแนวทางหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบบำนาญของสำนักงานประกันสังคมเพื่อประโยชน์ของผู้ประกันตนอย่างเป็นรูปธรรม
นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวในตอนท้ายว่า สำหรับข้อคิดเห็น และแนวคิดที่ได้รับจากการประชุม ซึ่งได้กำหนดจัดขึ้นทั้งหมด 12 ครั้ง สำนักงานประกันสังคมจะนำมาศึกษาวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานปรับปรุงการปฏิรูประบบบำนาญชราภาพ ให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตรงตามความต้องการของสมาชิกกองทุนฯ อย่างแท้จริง และยึดประโยชน์สูงสุดของผู้ประกันตนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคม

สำนักงานประกันสังคม ระดมความคิดเห็น 10 จังหวัดภาคอีสาน การปฏิรูประบบบำนาญประกันสังคม ที่จังหวัดขอนแก่นเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น