มมส จัดประเพณีลอยกระทง 2560 “มอน้ำชีขมาแม่คงคาบูชาฮอยพระพุทธบาทสืบเซื้อซาติไทอีสาน”

มมส จัดประเพณีลอยกระทง 2560 “มอน้ำชีขมาแม่คงคาบูชาฮอยพระพุทธบาทสืบเซื้อซาติไทอีสาน”

เมื่อวันนี้ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 19.00 น. องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 ภายใต้ชื่องาน“มอน้ำชีขมาแม่คงคาบูชาฮอยพระพุทธบาทสืบเซื้อซาติไทอีสาน” โดยมี นายเอกชัย รัตนโสภา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี อาจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวต้อนรับ และนำนิสิต บุคลากร และผู้ร่วมงานลอยกระทง บริเวณสระน้ำหน้าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นายจิรพนธ์ ทองบ่อ นายกองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า องค์การนิสิตได้จัดประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560จัดขึ้น เพื่อให้นิสิตได้สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีลอยกระทง เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการสร้างกิจกรรมที่สร้างสรรค์ของแต่ละ คณะ/วิทยาลัย เป็นการแสดงความกตัญญูต่อแม่น้ำที่หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน กิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่กิจกรรมช่วงกลางวัน โดยกิจกรรมประกอบไปด้วยการแห่ริ้วขบวนจากองค์การนิสิต/และสโมสรนิสิตทั้ง 18 คณะ 2 วิทยาลัย ขบวนบุปผชาติ ขบวนเกียรติยศ ขบวนธิดามอน้ำชี การประกวดกระทงเล็ก และช่วงเย็น ประกอบไปด้วย การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งอีสาน การประกวดธิดามอน้ำชี
โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ มากกว่า 7,000 คน

ในการดำเนินงานครั้งนี้ได้รับการความอนุเคราะห์ถ้วยรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม การท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม และได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามกองกิจการนิสิตกองอาคารสถานที่ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ

ในโอกาสนี้ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดมหาสารคาม ได้มอบรางวัลการประกวดการประดิษฐ์กระทงเล็กและเกียรติบัตรให้กับสโมสรนิสิตทุกสโมสรนิสิต และชมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งอีสาน และการประกวดธิดามอน้ำชีตามลำดับ

ผลการประกวดธิดามอน้ำชี

รางวัลชนะเลิศได้แก่
หมายเลข 13 นางสาวปนัดดา เจียรศิริสมบูรณ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

รางวัลชนะเลิศอันดับที่1 ได้แก่
หมายเลข 7 นางสาวจิราภรณ์ สุโพธ์ดำ คณะศึกษาศาสตร์

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่
หมายเลข 15 นางสาวรัชนีกร ธรรมเกตุ คณะนิติศาสตร์

รางวัลขวัญใจมอน้ำชี ได้แก่
หมายเลข 14 นางสาวธัญญรัตน์ ดีดพิมาย คณะการบัญชีและการจัดการ

รางวัลบุคลิกภาพดี ได้แก่
หมายเลข 7 นางสาวจิราภรณ์ สุโพธ์ดำ คณะศึกษาศาสตร์

ผลการประกวดกระทงเล็ก

รางวัลชนะเลิศได้แก่ คณะวัฒนธรรมศาสตร์

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1
ได้แก่ คณะศิลปกรรมศาสตร์

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2
ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข่าว  ภาพ  เพจ มหาวิทยาลัย มหาสรคาม

มมส จัดประเพณีลอยกระทง 2560 “มอน้ำชีขมาแม่คงคาบูชาฮอยพระพุทธบาทสืบเซื้อซาติไทอีสาน”เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น