สาวงามขอนแก่น เชิญทางนี้ ประกวดนางงามไหมขอนแก่น ประจำปี 2560

                 จังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดจัดงานเทศกาลไหมสากล ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560 ขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2560 และกำหนดจัดการประกวดนางงามไหมขอนแก่นเหมือนทุกปีที่ผ่านมา เพื่อให้ผู้เข้าประกวด ได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และร่วมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้จังหวัดและผลิตภัณฑ์ผ้าไหม  โดยกำหนดวันประกวด รอบปฐมนิเทศ วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ณ ลานหน้าขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น รอบตัดสิน วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 ณ เวทีกลางงานเทศกาลไหมสากลฯ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น กำหนดวันโหวต ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2560 (ปิดโหวตเวลา 18.00 น.) เป็นการโหวตเพื่อค้นหาตำแหน่ง Miss Popular Vote โดยจังหวัดจะนำภาพและกิจกรรมรอบปฐมนิเทศนำลงเว็บไซต์ khonkaenlink.info และเปิดให้ประชาชนทั่วประเทศได้ร่วมชมและร่วมโหวตให้กำลังใจผู้เข้าประกวด หากผู้เข้าประกวดคนใดได้คะแนนโหวตสูงสุดจะได้รับตำแหน่ง “Miss Popular Vote 2017″

                  กำหนดวันรับสมัครนางงามไหมขอนแก่น ยื่นใบสมัครในระหว่างวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน – 17 พฤศจิกายน 2560 ระหว่างเวลา 9.00-16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยผู้ที่จะสมัครเข้าร่วมประกวด จะต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบและเงื่อนไขที่กองประกวดกำหนด อาทิ – เป็นเพศหญิง มีสัญญาชาติไทย อายุระหว่าง 17 ปีบริบูรณ์ – 25 ปี โดยกรณีมีอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง – มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร – สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า – มีชื่อในทะเบียนบ้านในจังหวัดขอนแก่นติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันประกวดรอบตัดสิน ทั้งนี้ กรณีที่ผู้สมัครเป็นผู้ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านตามที่กำหนด แต่มีควาประสงค์จะสมัครเข้าประกวดจะต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ * เป็นผู้ที่เกิดในจังหวัดขอนแก่น * มีบิดา หรือ มารดา มีภูมิลำเนาและมีชื่อในทะเบียนในจังหวัดขอนแก่นติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันประกวดรอบตัดสิน เป็นผู้ที่จบการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดขอนแก่น โดยให้สถาบันการศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ออกหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา รางวัลการประกวด มีรางวัลเงินสดกว่าสองแสนบาท มงกุฎ สายสะพาย ถ้วยเกียรติยศ ของที่ระลึกจากผู้สนับสนุน

ข่าว ภาพ ปชส ขอนแก่นเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น