ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 4 จัดโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ ภารกิจการให้บริการศูนย์ฯ

20 พฤศจิกายน 2560 ที่โรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์   นางทิพวรรณ กลิ่นแก้ว ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม เป็นประธานเปิดโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ศูนย์ฟื้นฟู สมรรถภาพคนงานภาค 4

ทั้งนี้ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 4 ได้รับมอบภารกิจกำกับดูแลงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ในสังกัดสำนักงานประกันสังคม ซึ่งมีภารกิจสำคัญในการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานตามพระราชบัญญัติเงินทดแทนและผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพตามพระราชบัญญัติประกันสังคม ซึ่งมีกระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างครบวงจรทางด้านการแพทย์ ด้านอาชีพ ด้านจิตใจ และสังคม เพื่อแก้ไขสภาพการบาดเจ็บ สภาพความพิการโดยทีมงานสหวิชาชีพ
การจัดโครงการประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทและภารกิจการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานแพร่หลาย และเข้าถึงผู้รับบริการโดยผ่านกลุ่มเป้าหมายที่คัดสรรจากผู้แทนจากแต่ละภาคส่วนที่เกี่ยวข้องหลากมิติ อาทิ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ ประกันสังคมจังหวัดและเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานสำนักงานประกันสังคม 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้แทนจากภาคเอกชนและด้านวิชาการ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) อาจารย์และนักศึกษาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและอาสาสมัครแรงงาน ซึ่งเป็นเครือข่ายการทำงานของกระทรวงแรงงาน จำนวน 200 คน

ภายในงานยังมีการเสวนาในหัวข้อ การมีส่วนร่วมของสังคม เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานที่ยั่งยืน และงานสาธิตเกี่ยวกับกระบวนการ ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานทางด้านการแพทย์ ด้านอาชีพ ด้านจิตใจ และสังคมเพื่อการแก้ไขและพัฒนาผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพจากองค์รวมของแต่ละรายโดยทีมงานสหวิชาชีพเพื่อให้ผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพสามารถคืนกลับสู่สังคมได้อย่างปกติ สามารถกลับไปประกอบอาชีพมีรายได้เลี้ยงดูตนเองได้ และไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและสังคม ซึ่งกระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน เป็นกระบวนการที่เน้นการพัฒนาศักยภาพแก่ผู้รับบริการในทุกด้านอย่างครบวงจรเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น