คณะแพทยศาสตร์ มมส จับมือ มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะ  ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการแบบมีส่วนร่วมฯ

คณะแพทยศาสตร์ มมส จับมือ มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะ  ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการแบบมีส่วนร่วมฯ

วันนี้ (21 พฤศจิกายน 2560) เวลา 10.00 น. ณ  ห้องประชุมชั้น 3 โรงพยาบาลสุทธาเวช  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการแบบมีส่วนร่วมฯ  ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะ  โดยมี  ศ.เกียรติคุณ พลตรีหญิงแพทย์หญิงวณิช วรรณพฤกษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงนามร่วมกับ ทพ.ดร.ธงชัย วชิรโรจน์ไพศาล เลขาธิการมูลนิธิเครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะ

การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการแบบมีส่วนร่วมฯ ในครั้งนี้  ทั้งสองฝ่าย มีจุดประสงค์เพื่อร่วมมือดำเนินโครงการการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการแบบมีส่วนร่วม  ระหว่างหน่วยงานภาครัฐบาล ท้องถิ่น ชุมชน และคนพิการ โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่าย อันประกอบด้วย ผู้ให้บริการทางการแพทย์ การศึกษา องค์กรในชุมชน องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และองค์กรคนพิการ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่การดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นอย่างยิ่ง

ศ.เกียรติคุณ พลตรีหญิง แพทย์หญิงวณิช วรรณพฤกษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   กล่าวว่า  ประชากรไทยเกือบ 2 ล้านคนมีชีวิตที่ยากลำบากเนื่องจากความพิการอย่างใดอย่างหนึ่ง   ไม่ว่าจะเป็นความพิการด้านร่างกาย หรือจิตใจหรือพิการซ้ำซ้อน การดูแลคนพิการเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่ได้มีแต่เฉพาะการดูแลด้านการรักษาพยาบาลทางการแพทย์เท่านั้น แต่ยังต้องได้รับการดูแลด้านต่างๆอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการได้รับการศึกษาเล่าเรียน หากคนพิการนั้นยังอยู่ในวัยเรียน การปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในบ้านและในชุมชนเพื่อส่งเสริม   ให้คนพิการสามารถช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุด หรือได้รับการฝึกอาชีพและจัดหางาน     ที่เหมาะสมกับศักยภาพของคนพิการธรรมชาติของการดูแลคนพิการ จึงต้องอาศัยการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการระหว่างสหสาขาวิชาชีพไม่สามารถให้บริการได้เบ็ดเสร็จโดยวิชาชีพใดวิชาชีพหนึ่ง

โดยความร่วมมือดังกล่าว ดำเนินงานโดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับมูลนิธิเครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะเป็นผู้จัดการโครงการวิจัย และมีผู้ประสานงานในแต่ละภูมิภาค ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ชมรมผู้ปกครองเด็กพิการจังหวัดสงขลา และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะร่วมกันพัฒนาระบบการให้บริการคนพิการโดยชุมชน และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามเป้าหมายโครงการที่วางไว้

ที่มา : คณะแพทยศาสตร์ มมสเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น