การประกวดผ้าไหมงานเทศกาลไหม ขอนแก่น

22 พฤศจิกายน 2560 ที่โรงแรมราชาวดี จังหวัดขอนแก่น  สำนักงานพัฒนาชุมชน  ได้จัดประกวดผ้าไหม  ประจำปี  2560  ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 3   ที่จังหวัดขอนแก่นได้ยกระดับการประกวดผ้าไหมเป็นการประกวดผ้าไหมภาคอีสาน  20  จังหวัด  และในปีนี้มีผ้าไหมส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น  จำนวน  308  ผืน ทั้งนี้  กิจกรรมการประกวดผ้าไหม  มีวัตถุประสงค์  เพื่อเป็นการส่งเสริม  สนับสนุน  การเลี้ยงไหม  การผลิตผ้าไหม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่และแพร่หลายมากยิ่งขึ้น  และเพื่อสนับสนุน แหล่งผลิตผ้าไหมให้เป็นแหล่งส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นของจังหวัดขอนแก่น   โดยมีการประกวดผ้า  7 ประเภท  ได้แก่  ผ้าไหมมัดหมี่  แบบ 3 ตะกอ  ผ้าไหมมัดหมี่  แบบ 2 ตะกอ  ผ้าไหมมัดหมี่ข้อ (หมี่คั่น)  ผ้าไหมมัดหมี่ลายสร้างสรรค์  ลายประเพณี  ผ้าไหมพื้นเรียบ  ผ้าไหมลายนวัตกรรมสร้างสรรค์  บุคคลทั่วไป และ  ผ้าไหมลายนวัตกรรมสร้างสรรค์สำหรับเยาวชน โดยเงินรางวัลรวมทั้ง 7 ประเภท  เป็นเงิน จำนวน  585,000  บาท  โดยคณะกรรมการการตัดสินการประกวดได้รับความอนุเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญ  และผู้ทรงคุณวุฒิ  ด้านผ้าไหม จากที่ปรึกษา  มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ  ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ / นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น / บุคลากรกรมหม่อนไหม  และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น  ตลอดจนทีมสนับสนุนคณะกรรมการฯ  จากเจ้าหน้าที่พัฒนาชุนชนจังหวัดและอำเภอ  สำหรับกิจกรรมการประกวดผ้าไหมวันนี้ เป็นส่วนหนึ่งของงานเทศกาลไหมสากล ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น  ระหว่างวันที่ 29 พย – 10 ธค 2560 ที่บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยผ้าไหมที่ชนะเลิศการประกวดจะได้นำไปแสดงในงานฯ อีกด้วย

           เพื่อเป็นการส่งเสริม  สนับสนุน  การเลี้ยงไหม  การผลิตผ้าไหม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่และแพร่หลายมากยิ่งขึ้น  และเพื่อสนับสนุน แหล่งผลิตผ้าไหมให้เป็นแหล่งส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นของจังหวัดขอนแก่น

การจัดประกวดผ้าไหม ประจำปี 2560เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น