กรมทางหลวงจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการทางพิเศษระหว่างเมืองสายนครราชสีมา- ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ที่โรงแรมพูลแมน    ราชาออคิดจังหวัดขอนแก่น   กรมทางหลวงได้จัดประชุมปฐมนิเทศโครงการงานศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจวิศวกรรมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการการทางพิเศษระหว่างเมืองสายนครราชสีมา- ขอนแก่นซึ่งโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายนครราชสีมา- ขอนแก่นเป็นโครงการที่มีความสำคัญตามแผนแม่บทพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  พ. ศ. 2560-2579 และเป็นส่วนหนึ่งของโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลขM 6   สายบางปะอิน- หนองคายโดยเป็นเส้นทางเชื่อมต่อโครงการทางพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน- นครราชสีมาซึ่งปัจจุบันนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง   แนวเส้นทางโครงการมีจุดเริ่มต้นบริเวณอำเภอ ขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาและไปสิ้นสุดที่อำเภอเมืองขอนแก่น    โดยการดำเนินงานจะเป็นทางเลือกที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาระบบทางหลวงที่อำนวยความสะดวกรวดเร็วในการขนส่งเนื่องจากเป็นทางหลวงที่มีมาตรฐานสูงและมีการควบคุมการเข้าออกอย่างสมบูรณ์    สามารถเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างกับตอนบนได้อย่างเป็นระบบ     ซึ่งการก่อสร้างจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนสูงจึงต้องมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการดำเนินงานและพัฒนารูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมประกอบกับโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเป็นโครงการที่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนการพัฒนาโครงการตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    ดังนั้นกรมทางหลวงจึงได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาฯ ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐกิจวิศวกรรมและผลกระทบ     เพื่อศึกษาโครงข่ายและกำหนดรูปแบบพัฒนาที่เหมาะสมของโครงการตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการ   ซึ่งในครั้งนี้กรมทางหลวงได้จัดให้มีการประชุมปฐมนิเทศโครงการสัมมนาครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2560 แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือวันที่ 27 พฤศจิกายนที่อำเภอเมืองนครราชสีมาและวันที่ 28 พฤศจิกายน    ที่ อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น           โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโครงการโดยเฉพาะความเป็นมาวัตถุประสงค์ระยะเวลาของการศึกษาโครงการ พื้นที่ศึกษาโครงการขอบเขตการศึกษาสภาพปัจจุบันของพื้นที่โครงการและแนวคิดเบื้องต้นในการกำหนดแนวทางในการพัฒนาโครงการให้กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องได้รับทราบโดยมีตัวแทนจากประชาชน   องค์กรท้องถิ่น    ภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมงานกว่า 200 คน

แนวเส้นทางโครงการมีจุดเริ่มต้นบริเวณอำเภอ ขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาและไปสิ้นสุดที่อำเภอเมืองขอนแก่น

กรมทางหลวงจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการทางพิเศษระหว่างเมืองสายนครราชสีมา- ขอนแก่นเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น