มข จัดโครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ที่โรงแรมอวานี ขอนแก่นโฮเต็ล แอนด์  คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์   อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น           มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดโครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมเนื่องในโอกาสที่ครบ 50 ปีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น          โดยเป้าหมายของโครงการครั้งนี้เพื่อนำองค์ความรู้ที่เกิดจากการเรียนการสอนและการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เกิดจากความเหลื่อมล้ำทางสังคมประเด็นที่สำคัญคือ  ปัญหาสาธารณสุขปัญหาการศึกษาปัญหาความยากจนประกอบ   ด้วยโครงการ 3 โครงการ  คือโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    โครงการพัฒนาคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิด เศรษฐกิจพอเพียง       โดยในปีงบประมาณ 2560 ได้ดำเนินโครงการด้านสารธารณสุขเพิ่มอีกหนึ่งโครงการ    คือโครงการป้องกันและชะลอโรคไตเรื้อรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ        ทั้งนี้เพื่อการบูรณาการและการน้อมนำศาสตร์ของพระราชาเป็นแนวทางแก้ไขปัญหา    ประกอบกับนโยบายของชาติในปัจจุบันได้มีการได้มีการส่งเสริมสนับสนุนอย่างจริงจังในแต่ละโครงการย่อยและรวมทั้งยังมีการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้การดำเนินการภายใต้กรอบแนวคิดมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันก็คือเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เกิดจากความเหลื่อมล้ำ    ดังนั้นเพื่อเป็นการนำเสนอผลงานการวิจัยและพัฒนา  การดำเนินงานจัดเป็นเวทีแลกแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับนักวิชาการ     นักวิจัยนักพัฒนา          ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีบทบาทในการสร้างกระบวนการเรียนรู้การแก้ไขปัญหาการพัฒนาร่วมกับชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และความคาดหวังของสังคมที่จะให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นศูนย์รวมแห่งการเรียนรู้ที่จะนำพาและชี้นำ สังคมไปสู่การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่ดีขึ้น    มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยสถาบันยุทธศาสตร์และประสานงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือในฐานะหน่วยงานกลาง         จึงได้จัดการประชุมวิชาการภายใต้หัวข้อการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม    จากการวิจัยสู่นวัตกรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและขยายผลสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน        ทั้งนี้เพื่อให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้รวมทั้งการระดมความคิดเห็นจากนักวิจัย           นักวิชาการ       ตลอดจนภาคีเครือข่ายผู้มีส่วนได้เสียที่จะนำพาชุมชนสู่ความเข้มแข็งต่อไป   ในงานมีองค์กรท้องถิ่น    ภาคประชาสังคม   นักวิชาการ ตลอดจนที่ผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 700 คน

โดยเป้าหมายของโครงการครั้งนี้เพื่อนำองค์ความรู้ที่เกิดจากการเรียนการสอนและการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เกิดจากความเหลื่อมล้ำทางสังคมประเด็นที่สำคัญคือ  ปัญหาสาธารณสุขปัญหาการศึกษาปัญหาความยากจน

มข จัดโครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น