การประชุมความร่วมมือในการดูแลสุขภาพบุคลากรทางการแพทย์ครั้งที่ 10 ที่ขอนแก่น

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ที่โรงแรมพูลแมน   จังหวัดขอนแก่น  นายแพทย์เจษฎา  โชคดำรงสุข    ปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน การประชุมความร่วมมือในการดูแลสุขภาพบุคลากรทางการแพทย์ครั้งที่ 10   ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจาก 33 ประเทศเข้าร่วมประชุม   โดยการจัดงานประชุมครั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศยุทธศาสตร์ความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข   เพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัยได้รับการได้รับบริการสุขภาพที่ดีและบริการสาธารณาสุขปลอดภัย      ซึ่งจากการสำรวจของสำนักบริหารกลาง   กระทรวงสาธารณสุขใน   พบว่าโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป  สำรวจช่วงเดือน เดือนกรกฎาคม 2560 พบว่ามีบุคลากรป่วยเป็นวัณโรคกว่า 235 ราย   บางโรงพยาบาลมีบุคลากรที่เป็นโรครายใหม่สูงถึง 21 ราย   ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขจึงใดมีเป้าหมายให้โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป   ลดโรคหรือลดอัตราป่วยด้วยวัณโรคในสถานบริการให้ไม่เกินร้อยละ 5 และลดเสี่ยงหรือลดอัตราป่วยวัณโรครายใหม่ไม่เกินร้อยละ 1               สำหรับการดูแลบุคลากรสถานบริการมี 4 มาตรการ คือการขับเคลื่อนนโยบายลดการติดเชื้อวัณโรคในกลุ่มบุคลากรสถานบริการทุกระดับ    การประเมินความเสี่ยงและคัดกรองบุคคลกลุ่มเสี่ยง    และการลดความเสี่ยงเพื่อลดการติดเชื้อวัณโรคจากการทำงานของบุคลากรเช่นการจัดระบบระบายอากาศที่เหมาะสมกับการกำหนดขั้นตอนปฏิบัติที่ปลอดภัยและใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเพื่อให้การรักษาที่เร็วรวดเร็วและเหมาะสม         รวมทั้งสอบสวนและเฝ้าระวังโรคในกลุ่มเสี่ยงเช่นพยาบาลแผนกอายุรกรรมพยาบาลแผนกผู้ป่วยนอก เป็นต้น

การประชุมความร่วมมือในการดูแลสุขภาพบุคลากรทางการแพทย์ครั้งที่ 10เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น