งานคล้ายวันสถาปนาศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 4 ครบรอบ 3 ปี

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 4 ตำบลโคกสี  อำเภอเมือง   จังหวัดขอนแก่นได้มีการจัดงานคล้ายวันสถาปนาศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 4 ครบรอบ 3 ปี  โดยนางอัมพวัน    กอนดี ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 4 กล่าวว่าศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 4 ได้ดำเนินการเปิดให้บริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานและผู้ประกันตนทุพพลภาพตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2556 และมีพิธีเปิดอาคารศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 4 อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชทานดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคาร          และทางศูนย์ก็ถือปฏิบัติอันเป็นประเพณีกำหนดให้วันที่ 1 ธันวาคมของทุกปี       เป็นวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 4         สำหรับปี 2560 ครบรอบ 3 ปีการดำเนินงานการดำเนินงานของศูนย์ฟื้นฟู มีพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารอบรับการฟื้นฟูสมรรถภาพและจัดกิจกรรมต่างๆร่วมกันระหว่างผู้เข้ารับการฟื้นฟูจากอดีตและปัจจุบัน     ตลอดจน ให้นายจ้างลูกจ้างและบุคคลได้ทราบข่าวสารการให้บริการของศูนย์ฟื้นฟู   ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบุคลากรของศูนย์ฟื้นฟูฯ ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อให้บริการแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน  โดยให้บริการฟื้นฟูสภาพแบบครบวงจร ได้แก่การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านจิตใจ    ด้านสังคมและด้านการแพทย์         การฟื้นฟูด้านอาชีพเพื่อให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูได้รับบริการอย่างมีคุณภาพมีชีวิตที่ดีขึ้นช่วยเหลือตนเองได้มีอาชีพมีรายได้และไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวและสังคม           ปัจจุบันมีผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพจากสำนักงานประกันสังคม 20 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่ปี 2556-2560 จำนวน 277 คน สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ประกอบด้วยพิธีทำบุญเลี้ยงพระและวิธีใช้วิธีบายศรีสู่ขวัญในช่วงเช้า         การมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟู โดยได้รับเกียรติจากนางทิพวรรณ   กลิ่นแก้ว     ผู้ตรวจราชการกรม    สำนักงานประกันสังคมให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน    พร้อมทั้งนายสุชัย    บุตรสาระ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้กล่าวต้อนรับ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบุคลากรของศูนย์ฟื้นฟูฯ ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อให้บริการแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน  โดยให้บริการฟื้นฟูสภาพแบบครบวงจร ได้แก่การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านจิตใจ    ด้านสังคมและด้านการแพทย์         การฟื้นฟูด้านอาชีพเพื่อให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูได้รับบริการอย่างมีคุณภาพมีชีวิตที่ดีขึ้นช่วยเหลือตนเองได้มีอาชีพมีรายได้และไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวและสังคม

วันสถาปนาศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 4 ครบรอบ 3 ปีเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น