ขอนแก่น จัดการประชุมสมัชชาสุขภาพ ครั้งที่ 3 พ.ศ.2560 “ตุ้มโฮม เบิ่งแยง ฮักแพง สุขภาวะ คนขอนแก่น”

7 ธันวาคม 2560 ที่โรงแรมกรีนโฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นการรวมตัวของหลายภาคส่วนที่สนใจในประเด็นปัญหาสาธารณะด้านสุขภาพ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ซึ่งตามมาตรา 40 ของ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติได้กำหนดให้สนับสนุนทั้งภาครัฐและภาคประชาชน รวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสนอแนะนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและจัดประชุมอย่างเป็นระบบ โดยในปีนี้สมัชชาจังหวัดขอนแก่นได้มีการพัฒนานโยบายสาธารณะ 3 ประเด็น ได้แก่ 1.แผนการจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน 2.ประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนเปราะบาง และ 3.ประเด็นชุมชนรวมใจ ใส่ใจทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะคนขอนแก่น

สำหรับการประชุมสมัชชาในครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ตัวแทนกลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้อง กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งมิติของการสร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม โดยใช้กระบวนการทางปัญญา ที่เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมานฉันท์ หาข้อสรุปที่เป็นฉันทามติ สานพลังของทุกภาคส่วนในการร่วมคิด ร่วมสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะ ขับเคลื่อนแก้ปัญหา นำมาซึ่งสุขภาวะที่ดีของชาวขอนแก่นอย่างยั่งยืนต่อไป

จังหวัดขอนแก่น จัดการประชุมสมัชชาสุขภาพ ครั้งที่ 3 พ.ศ.2560 “ตุ้มโฮม เบิ่งแยง ฮักแพง สุขภาวะ คนขอนแก่น”เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น