ชาว ขอนแก่น ร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่น  ชูแนวคิด คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต 

ชาว ขอนแก่น ร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่น  ชูแนวคิด คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต

9 ธันวาคม 2559 ที่ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน การจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต จังหวัดขอนแก่น และนำข้าราชการภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 องค์กรธุรกิจและเครือข่ายต้านทุจริตต่างๆร่วมแสดงพลังซึ่งถือเป็นการแสดงพลังต่อต้านการทุจริตจากทุกภาคส่วนในจังหวัดขอนแก่นที่จะร่วมกันประกาศจุดยืนของชาวขอนแก่นที่จะซื่อสัตย์สุจริต ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อยกระดับภาพลักษณ์การคอร์รัปชันให้ดีขึ้น อีกทั้งร่วมกันรณรงค์สร้างจิตสำนึก ส่งเสริมค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต และน้อมนำพระบรมราโชวาท พระราชดำรัส รวมถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชทานไว้มาเป็นหลักชัยในการดำเนินการเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย) ในแนวคิด คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต โดยมีผู้มาร่วมแสดงพลังจำนวนมากซึ่งในงานนี้มีการมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล 10,000 บาทให้กับผู้ชนะเลิศประกวดคำขวัญต้านการคอรัปชั่นจากผลงานคำขวัญที่ว่า ขอนแก่นรวมพลัง หยุดยั้งการทุจริต พิชิตโกง ซึ่งเป็นผลงานของ เด็กชายธีวิชญ์ ศรีวงศา จากโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้นำกล่าวคำปฏิญาณตน พวกเราชาวขอนแก่น ทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม พวกเราจะไม่ทนต่อการทุจริตอีกต่อไป จะต้องมีการปลูกฝังให้เด็กนักเรียน เยาวชนได้ รับรู้ ตื่นตัว เพื่อสังคมที่ดี มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ไม่ทุจริตคอร์รัปชั่น เราจะต้องช่วยกันขับเคลื่อนโดยให้ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไป ทางด้านองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ ได้ประกาศค่าคะแนนดัชนีการรับการทุจริต หรือ ซีพีไอ ประจำปี 2559 โดยไทยได้ 35 คะแนนจากคะแนนเต็ม100และได้ลำดับที่ 101 จากการจัดอันดับทั้งหมด 176 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับ 6ใน10ประเทศ

ข่าว ภาพ  ปชส ขอนแก่น

ชาว ขอนแก่น ร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่น  ชูแนวคิด คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น