ขอนแก่น มุ่งสู่เมืองอุตสาหกรรมสีเขียว

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ที่โรงแรมอวานี  จังหวัดขอนแก่น  นายสมศักดิ์จังตระกูล   ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธาน เปิดการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมสถานประกอบการสู่โรงงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โครงการขอนแก่นเมืองน่าอยู่มุ่งสู่ต้นแบบเมืองสิ่งแวดล้อมที่ดี    โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นได้ ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2560  สำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมสถานประกอบการสู่โรงงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green Industry ภายใต้โครงการภายใต้โครงการขอนแก่นน่าอยู่   มุ่งมุ่งสู่ต้นแบบเมืองสิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรม ให้มีการประกอบกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมในภาคอุตสาหกรรม   สามารถอยู่ร่วมกันกับสังคมชุมชนได้อย่างความมีความสุขไปพร้อมกัน   เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนอันจะส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมมีภาพลักษณ์ที่ดีน่าเชื่อถือประชาชนและประชาชนไว้วางใจ    อันเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม สู่การสร้างเศรษฐกิจสีเขียว อันจะส่งผลให้การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมสร้างเศรษฐกิจสีเขียว  ซึ่งจะทำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียวของประเทศมีมูลค่าสูงขึ้นด้วยเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น