สำนักนายกฯ จัดอบรม พรบ จัดซื้อจัดจ้าง ให้ อปท ภาคอีสาน

จันทร์ที่ 18 ธันวาคม  2560  โรงแรมพูลแมน  ขอนแก่น ราชา ออคิด ขอนแก่น  นายสมพาศ  นิลพันธ์  รองปลัด  สำนักนายกรัฐมนตรี  ประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ กรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตเรื่อง  คิดดี ทำดี ป้องกันเงินขาดบัญชีและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต   ทั้งนี้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเร่งรัด  ติดตามเกี่ยวกับ กรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต พ.ศ.  2546   และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ได้กำหนดให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานกลางในการเร่งรัด  ติดตามให้หน่วยงานของรัฐที่เกิดกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตดำเนินการให้มีการชดใช้เงินหรือทรัพย์สินคืน  รวมทั้งดำเนินการทางแพ่ง  ทางอาญา  และทางวินัยกับผู้เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  แล้วแจ้งผลการดำเนินการให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทราบอย่างต่อเนื่องทุกระยะ 3 เดือน

จากการดำเนินงานที่ผ่านมา  พบว่า หน่วยงานของรัฐทั้งราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  ส่วนท้องถิ่น  และรัฐวิสาหกิจ  ยังมีกรณีเงินขาดบัญชีและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตอย่างต่อเนื่อง  ปัจจุบันมีเรื่องเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตอยู่ระหว่างการติดตามทั้งหมดประมาณกว่า  3,000  เรื่อง  มูลค่าความเสียหายรวมสูงถึง  13,000  ล้านบาท  โดยในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560  ตรวจพบกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ทุจริตประมาณ  382  เรื่อง  มูลค่าความเสียหายเกือบ  1,800  ล้านบาท  นอกจากนี้  ยังพบว่า  พฤติกรรมการทุจริตและเงินขาดบัญชีในหน่วยงานรัฐมีสาเหตุและรูปแบบที่ซ้ำกันทุกปี  โดยประเภทของการทุจริตที่พบมากที่สุดคือทุจริตยักยอกเงินหรือทรัพย์สินราชการ  รองมาคือ  ทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างและการปฏิบัติผิดระเบียบ

สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  จึงได้จัดโครงการสัมมนาในวันนี้ขึ้น  มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ 3  ประการ  คือ  ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านการเงินและการจัดซื้อจัดจ้าง  สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมและการกระทำที่ก่อให้เกิดกรณีเงินขาดบัญชีและการทุจริตและสร้างความตระหนักระมัดระวังในการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาเป็นเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน  ด้านการเงินและบัญชี  และปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเร่งรัด  ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีในพื้นที่จังหวัดภาพตะวันออกเฉียงเหนือรวมทั้งสิ้นประมาณ  170  คน  การสัมมนาแบ่งออกเป็น 2 ช่วง  ในช่วงเช้าเป็นการบรรยายเรื่อง “เงินขาดบัญชีและการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ”  โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  และการบรรยายเรื่อง  “การจัดซื้อจัดจ้าง  และการบริหารพัสดุภาครัฐ”  โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  จนถึงช่วงบ่ายเป็นการบรรยายเรื่อง “การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ”  พร้อมทั้งตอบข้อซักถาม

โครงการสัมมนานี้จะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทำให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง  และส่งผลให้หน่วยงานของรัฐเกิดกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตลดลงเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น