โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดทำข้อมูลสถิติด้านการท่องเที่ยว

21 ธันวาคม 2560 ที่โรงแรมพูลแมน ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น  นายพงษ์ภาณุ  เศวตรุนทร์  ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  เป็นประธานการอบรม  “โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดทำข้อมูลสถิติด้านการท่องเที่ยวของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561”  โดยมีผู้บริหาร   ข้าราชการ  และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  กรมพลศึกษา และกรมการท่องเที่ยว ทั่วประเทศร่วมสัมมนากว่า 400 คน  ทั้งนี้เพื่อทราบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  ซึ่งในปีนี้รัฐบาลได้ประกาศให้เป็น  “ปีท่องเที่ยววิถีไทย  เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน”  เพื่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการผลักดันนโยบายและภารกิจด้านการท่องเที่ยวให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของรัฐบาลและของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ดังนั้น  การพัฒนาศักยภาพการจัดทำข้อมูลสถิติด้านการท่องเที่ยวของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในวันนี้  จึงถือเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่พวกเราทุกคนจะต้องเรียนรู้  เพื่อให้เกิดความเข้าใจ  และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  เพื่อให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  มีข้อมูลสถิติด้านการท่องเที่ยวสำหรับใช้เป็นฐานข้อมูลในการกำหนดนโยบายและวางแผนการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไปเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น