ขอนแก่นเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

26 ธันวาคม 2560  ที่ศาลาผูกเสี่ยว  สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น   นายสมศักดิ์    จังตระกูล           ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น         ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่กิจกรรมวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติประจำปี 2560 และพิธีเปิดโครงการนครขอนแก่นปลอดภัย  ทุกวันทุกวัย  สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์  ของผู้ขับขี่และผู้โดยสารหรือผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2548 กำหนดให้วันที่ 26 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติเพื่อสร้างความตระหนักให้ประชาชนรู้จักการป้องกันตนเองให้พ้นจากภัยและเตรียมความพร้อมของชุมชนในการเผชิญรับมือภัยพิบัติทางภัยที่เกิดจากธรรมชาติและภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์           และในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปีประชาชนได้เดินทางท่องเที่ยวและกลับมาเยี่ยมบ้านและเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่       ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูง กว่าปกติ           ดังนั้นเพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ระหว่าง 28 ธันวาคมถึงถึง 3 มกราคม 2561 รวม 7 วันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพลดความสูญเสียทางถนนการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน และในช่วงเวลาดังกล่าวและยกระดับความปลอดภัยขอบทางถนนของประเทศไทยให้สู่มาตรฐานสากลตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ปี 2554 ถึง 2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน    มีเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนร้อยละ 50 หรือน้อยกว่า 10 คนต่อประชากรแสนคนในปี 2563  และให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกันเป็นในทางทิศเดียวกันอย่างมีระบบและเป็นรูปธรรม

จังหวัดขอนแก่น การการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อสร้างกระแสและกระตุ้นเตือนจิตสำนึกให้ประชาชนตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาในด้านการป้องกันอุบัติภัยและความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น