คณะแพทย์ศาสตร์ มข จัดการแข่งขันกีฬาเข็มสัมพันธ์ครั้งที่ 29

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561  ที่สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คณะแพทย์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเข็มสัมพันธ์ครั้งที่ 29 ภายใต้ชื่องานคืนแก่นขามยามผูกเสี่ยว ทั้งนี้เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายของนิสิตนักศึกษาแพทย์จากสถาบันต่างๆในประเทศไทย            โดยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีการศึกษาด้วยความร่วมมือระหว่างสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์และสโมสรนักศึกษาคณะแพทย์ศาสตร์จากสถาบันต่างๆทั่วประเทศรวม 22 สถาบัน         มีผู้ร่วมงานกว่า 2600 คนวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายระหว่างนิสิตนักศึกษาแพทย์ในประเทศไทยเพื่อส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาแพทย์มีสุขภาพทางกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรงรวมทั้งส่งเสริมด้านทักษะด้านกีฬาเพื่อเสริมสร้างให้นิสิตนักศึกษาแพทย์มีสุขนิสัยที่ดีและเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพให้กับผู้ป่วย  เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาพได้ดีเรียนรู้การทำงานร่วมกันระหว่างอาจารย์นักศึกษาแพทย์รุ่นพี่และนักศึกษาแพทย์รุ่นน้องจากสถาบันต่างๆพร้อมทั้งสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและถ่ายทอดศิลปะวัฒนธรรม        ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความสามัคคีกันมากขึ้นทั้งแพทย์สถาบันเดียวกันและต่างสถาบันอีกด้วย

สำหรับกีฬาเข็มสัมพันธ์จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2530 ภายใต้ชื่องานกีฬา 8เข็ม  ที่ คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น     จนกระทั่งปี 2550 มีสถาบันแพทย์เพิ่มมากขึ้นจึงเปลี่ยนชื่อเป็นงานกีฬาเข็มสัมพันธ์จนถึงปัจจุบัน กีฬาเข็มสัมพันธ์จัดขึ้นโดยคณะนักศึกษาแพทย์ทั่วประเทศร่วมกับสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทยปัจจุบันมีสถาบันการศึกษา ที่เปิดสอนคณะแพทย์ศาสตร์ทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 22 สถาบัน  ส่งนิสิต แพทย์เข้าร่วมแข่งขัน

โดย กีฬาเข็มสัมพันธ์ “คืนแก่นขาม ยามผูกเสี่ยว” ครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 5 – 7 มกราคม 2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพจัดงานกีฬาเข็มสัมพันธ์ ครั้งที่ 29  ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ทุกสถาบัน   ในประเทศไทยที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นักศึกษาแพทย์มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพที่ดี เรียนรู้ การทำงานร่วมกันระหว่างอาจารย์ นักศึกษาแพทย์รุ่นพี่และรุ่นน้อง ทั้งจากสถาบันเดียวกันและต่างสถาบัน

ภายในงานเริ่มด้วยพิธีเปิด ณ สนามกีฬา 50 ปี ซึ่งจะมีการเดินขบวนและการแสดงจากนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บอกเล่าเรื่องราวของความเป็นมา ตำนาน วิถีชีวิต ประเพณีของชาวอีสาน ผ่านตัวแทนของธาตุทั้งสี่ จากนั้นจะเป็นการแข่งขันกีฬาระหว่างนิสิตนักศึกษาแพทย์ทั้ง 22 สถาบันทั่วประเทศ

นอกจากนี้ภายในงาน ยังมี “ตลาดตุ้มโฮมหมอ ณ มอดินแดง” ตลาดบรรยากาศแบบอีสาน มีทั้งซุ้มร้านค้า อาหาร เครื่องดื่ม ของที่ระลึก ซุ้มถ่ายรูป ซุ้มทำดอกไม้เทียน บ้านผีสิง และอื่นๆอีกมากมาย              คำว่า“คืนแก่นขาม ยามผูกเสี่ยว” สโลแกนการจัดงานครั้งนี้         คืน หมายถึง หวนคืนกลับมา สื่อถึงการกลับมาสู่เจ้าภาพงานกีฬาเข็มสัมพันธ์ครั้งแรกอีกครั้งหนึ่ง โดยในครั้งนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เป็นเจ้าภาพเป็นครั้งที่ 3 แล้ว

แก่นขาม เป็น ชื่อเก่าของจังหวัดขอนแก่น มาจากตำนานแต่โบราณเล่าสืบขานกันมา กล่าวถึงต้นมะขามต้นหนึ่ง ที่บ้านขาม อำเภอน้ำพอง ซึ่งเป็นต้นไม้ที่ตายแล้วแต่กลับมาผลิดอกออกผลได้อย่างน่าอัศจรรย์จึงกลายมาเป็นชื่อเมือง แก่นขาม แล้วจึงเปลี่ยนมาเป็น ขามแก่น และเป็นขอนแก่นในที่สุด

ยาม หมายถึง ช่วงเวลา หมายความถึงฤกษ์ยามอันดีที่นักศึกษาแพทย์ทั่วประเทศจะได้มีโอกาสมารวมตัวกันเพื่อพูดคุย แลกเปลี่ยน และหยิบยื่นไมตรีจิตต่อกัน

เสี่ยว : การผูกเสี่ยว หรือพิธีผูกเสี่ยว เป็นประเพณีเก่าแก่และดีงามพิธีหนึ่งของชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลานาน จังหวัดขอนแก่นได้เล็งเห็นความสำคัญของพิธีผูกเสี่ยวนี้ จึงได้นำมาผนวกเข้ากับงานเทศกาลไหมฯ ซึ่งเป็นงานประจำปีของจังหวัดขอนแก่น    ตั้งแต่ปี 2523 เป็นต้นมา ทำพิธีโดยใช้เส้นฝ้ายผูกข้อมือของคนคู่หนึ่ง พร้อมทั้งให้โอวาทและอวยพรให้ทั้งคู่เป็นเพื่อนตายต่อกัน

กีฬาเข็มสัมพันธ์ “คืนแก่นขาม ยามผูกเสี่ยว” ครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 5 – 7 มกราคม 2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพจัดงานกีฬาเข็มสัมพันธ์ ครั้งที่ 29  ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ทุกสถาบัน   ในประเทศไทยที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นักศึกษาแพทย์มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพที่ดี เรียนรู้ การทำงานร่วมกันระหว่างอาจารย์ นักศึกษาแพทย์รุ่นพี่และรุ่นน้อง ทั้งจากสถาบันเดียวกันและต่างสถาบันเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น