กกพ เปิดรับข้อเสนอโครงการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(4)

เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561 ที่โรงแรมพูล แมน จังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. ได้ลงพื้นที่จัดสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(4) และมาตรา 97(5) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย  ทั้งนี้เพื่อให้สังคมและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า ถือเป็นมิติใหม่ของการผลักดันให้เกิดการศึกษา วิจัย พัฒนา ส่งเสริม พลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟ้า หรือการป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการประกอบกิจการไฟฟ้า

นายพรเทพ ธัญญพงศ์ชัย ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เดินหน้าจัดสัมมนาใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ จ.เชียงใหม่ จ.ขอนแก่น จ.สงขลา และ จ.กรุงเทพฯ ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2560 และสร้างความรู้ความเข้าใจในการเปิดรับข้อเสนอโครงการเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อกิจการตามมาตรา 97(4) และมาตรา 97(5) ในปี 2561 ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียภาคส่วนต่างๆ เช่น นักวิชาการ นักวิจัย ผู้ประกอบกิจการพลังงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้หน่วยงานในภาครัฐ และภาคเอกชนสามารถจัดทำโครงการได้อย่างถูกต้อง ตรงตามหลักเกณฑ์และวัตถุประสงค์ของการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า พร้อมกับรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปปรับการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

การดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในครั้งนี้ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน มีเป้าหมายในการสนับสนุนเงินกองทุนฯ ให้กับหน่วยงานนิติบุคคลของไทย ทั้งภาครัฐและเอกชน  ได้ดำเนินโครงการลักษณะการต่อยอดและขยายผลให้เกิดประโยชน์และนำไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริง ซึ่งปีที่ผ่านมามีผู้ให้ความสนใจยื่นข้อเสนอโครงการ เพื่อขอสนับสนุนเงินตามมาตรา 97(4) และ 97(5) เข้ามาเป็นจำนวนมากกว่า 780 โครงการ

สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. เตรียมเปิดรับข้อเสนอโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยกำหนดกรอบการจัดสรรเงินกองทุนฯ ตามมาตรา 97(4) ประมาณ 1,000 ล้านบาท ซึ่งจะเน้นโครงการที่สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ไม่ซับซ้อนกับที่ดำเนินการมาแล้ว หรือเป็นการต่อยอดโครงการศึกษา วิจัย หรือส่งเสริม สาธิตและพัฒนาโครงการต้นแบบด้านพลังงานหมุนเวียน เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการถ่ายทอดขยายผล และสนับสนุนให้เกิดการลงทุนใช้พลังงานหมุนเวียนในการประกอบกิจการไฟฟ้าอย่างแพร่หลายและมีประสิทธิภาพ ในงานมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานรัฐ สถาบันการศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานกว่า 100 คน

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น