อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ติดตามผลการดำเนินงานของกรมพัฒนาชุมชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561 ที่โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดพิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของกรมพัฒนาชุมชน ใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นกลไกลตรวจสอบภายในระบบราชการและเป็นมาตรการสำคัญในการบริหารราชการแผ่นดิน ที่จะทำให้การปฏิบัติราชการหรือการจัดทำภารกิจของหน่วยงานรัฐเป็นไปตามเป้าหมายสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย  และ ช่วยในการแก้ไขปัญหาในการทำงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน และส่งผลให้กรมการพัฒนาชุมชนเป็นที่ยอมรับและศรัทธราของประชาชน

การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นในวันที่ 15 – 16 มกราคม เป็นการจัดประชุมในลักษณะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์การทำงานร่วมกันของผู้บริหารส่วนกลาง และภูมิภาค และเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนการการทำงานตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชนให้บรรลุเป้าหมาย โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยพัฒนาการจังหวัด หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ในพื้นที่เขตตรวจราชการ 5 เขต 20 จังหวัด จำนวน 442 คน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยาการจากกรมการพัฒนาชุมชน และผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า การที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนดได้นั้น ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนจะต้องขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรม โดยการสานพลังประชารัฐทุกระดับ เพื่อร่วมกันนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยใช้แนวคิด/แนวทางการบริการ ประกอบด้วย การค้นหา Positioning ของพื้นที่ การใช้หลัก 3D การใช้เครือข่าย Cluster และPlatform พร้อมทั้งค้นหาคนเก่งมาร่วมงาน และ Monitor งานอย่างเป็นระบบ

การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 1 จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุม นำความรู้ ประสบการณ์ ไปปรับใช้เป็นแนวทางการบริหาร นำไปสู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

และเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนการการทำงานตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชนให้บรรลุเป้าหมาย โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยพัฒนาการจังหวัด หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ในพื้นที่เขตตรวจราชการ 5 เขต 20 จังหวัด จำนวน 442 คนเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น