มูลนิธิคุณพุ่มมอบทุนการศึกษาแก่เด็กพิการ ขอนแก่น จำนวน 279 คน

เมื่อวันที่  19 มกราคม 2561 ณ ศาลาประชาคม จังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์  จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาของมูลนิธิคุณพุ่ม สืบเนื่องจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณนาวดี ได้ทรงมีพระเมตตาประทานทุนให้เด็กพิการซึ่งมีฐานะยากจนในปีการศึกษานี้ จำนวน 5,000 ทุน   โดยทรงเสด็จประทานทุนด้วยพระองค์เองให้กับเด็กพิการในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2550 ณ สโมสรทหารบกวิภาวดี และในส่วนของต่างจังหวัด มูลนิธิคุณพุ่มได้ขอความอนุเคราะห์จากผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กพิการในจังหวัดนั้นๆ ในส่วนของจังหวัดขอนแก่นในปีนี้ มีผู้ได้รับทุน จำนวน 279 คน เข้ารับประทานทุนมูลนิธิคุณพุ่มจากพระรูปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทั้งนี้ มูลนิธิคุณพุ่มมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้พิการในจังหวัดขอนแก่น ส่งเสริมสนับสนุน สงเคราะห์ผู้ที่มีความบกพร่องและมีความต้องการจำเป็นพิเศษ และดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรกุศลอื่นเพื่อสาธารณะประโยชน์

การมอบทุนการศึกษาแก่เด็กพิการในจังหวัดนั้นๆ ในส่วนของจังหวัดขอนแก่นในปีนี้ มีผู้ได้รับทุน จำนวน 279 คนเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น