พาณิชย์ขอนแก่น จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อน BiZ Club

เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2561 ที่โรงแรมกรีน โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ขอนแก่น นายสมศักดิ์  จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ขับเคลื่อน BiZ Club ขอนแก่นสานสัมพันธ์พี่-น้อง ชี้ช่องทางทำธุรกิจ เป็นกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายธุรกิจ Moc Biz Club  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกเครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดขอนแก่น ให้เกิดการรวมกลุ่มทางการค้า แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำธุรกิจซึ่งกันและกัน เกิดการเชื่อมโยง รวมทั้งช่วยกันแก้ไขปัญหา และพัฒนาให้ความสามารถขับเคลื่อนสร้างมูลค่าในพื้นที่ได้

กระทรวงพาณิชย์  โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างเครือข่ายธุรกิจให้เกิดความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการในทุกระดับ จึงสนับสนุนและส่งเสริมให้เครือข่ายธุรกิจ Biz Club เป็นกำลังสำคัญในการการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นหรือภูมิภาคในแต่ละพื้นที่ และมีนโยบายจัดตั้งศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz Club ครบทั้ง 77 จังหวัด ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายธุรกิจ Moc Biz Club  โดยใช้กลไกเครือข่ายธุรกิจ Biz Club ทั่วประเทศในการเชื่อมโยงการค้า ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการค้า  และสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ประกอบการฐานราก ซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศมีเสถียรภาพและเกิดการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

งานสัมมนาฯ ในครั้งนี้ สำนักงานพาณิชย์ ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากภาครัฐ และภาคเอกชน โดยเฉพาะคณะกรรมการและสมาชิกเครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีเนื้อหาทางด้านความรู้ สมาชิกสามารถนำไปปรับใช้กับธุรกิจ สามารถนำสินค้ามาจัดแสดง Show Case เพื่อให้สมาชิกและแขกผู้มีเกียรติได้รู้จักมากยิ่งขึ้น และยังเป็นการทดสอบตลาดสำหรับสินค้าใหม่อีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากสมาชิก Biz Club จังหวัดขอนแก่น จำนวนกว่า 300 คน ซึ่งประกอบด้วยผู้ประกอบการหลากหลายธุรกิจจากรายย่อยฐานรากไปจนถึงรายใหญ่ผู้ส่งออก ที่มีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจที่หลากหลายมาเล่าสู่กันฟัง รวมทั้งการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมาเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันมหิดล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมวันมหิดล โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดำเนินการและประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็น