ที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่น หลังใหม่ เปิดบริการประชาชนแล้ว

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 ที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น นายสุชัย    บุตรสาระ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้เป็นประธานการเปิดที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นหลังใหม่     นายฉัตรชัย  อุ่นเจริญ  นายอำเภอเมืองขอนแก่น กล่าวว่า เนื่องจากที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่นหลังเดิมได้ก่อสร้างและเปิดใช้มาเป็นเวลานานตั้งแต่ปี 2526 เป็นระยะเวลากว่า 35 ปีจึงทำให้มีสภาพเก่าทรุดโทรมมีความคับแคบไม่สามารถรองรับการให้บริการต่อพี่น้องประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและกรมการปกครอง ได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างที่ว่าการอำเภอเมืองหลังใหม่  เพื่อทดแทนหลังเดิมที่ให้บริการ วงเงินประมาณ 14 ล้านบาท และ อาคารที่ทำการอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นก็พร้อมที่จะเปิดใช้งานเพื่อสนองต่อนโยบายรัฐบาลกระทรวงมหาดไทย     ทั้งนี้อาคารที่ทำการหลังใหม่เป็นศูนย์กลางการบริหารราชการแผ่นดินของอำเภอและเป็นศูนย์กลางการให้บริการประชาชนที่มีความกว้างขวางและทันสมัยกว่าเดิม               ในพิธีเปิด มีพระธรรมวิสุทธาจารย์ (คูณ ขนตโก) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 9 เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์   และนายสุชัย    บุตรสาระรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานพิธีเปิดอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นหลังใหม่   โดยมีข้าราชการ  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้านที่เขตอำเภอเมือง พี่น้องประชาชนมาร่วมงานเป็นจำนวนมากเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น