สศช.จัดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ชาติ ภาคอีสาน ที่ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ที่โรงแรมอวานีขอนแก่นโฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์จังหวัดขอนแก่น   สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติกำหนดจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่ออนาคตของประเทศไทยในระยะ 20 ปีจากกลุ่มภาคีการพัฒนาในภูมิภาคของประเทศ   โดยมีคนมาร่วมงานจากภาคอีสานทั้งหมดประมาณ 600 คน  ทั้งนี้ยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้นทั้ง 6 ด้านจะต้องนำมาปรับปรุงแก้ไขยุทธศาสตร์ชาติให้สอดคล้องกับการรับฟังความคิดเห็นเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติต่อไปซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติพ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อ 26 กรกฎาคม 2560    ทั้งนี้ประธานกรรมการยุทธศาสตร์ชาติมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน    และคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้านได้แก่คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   ด้านความสามารถในการแข่งขัน    ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์    ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   ด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

 

ทั้งนี้คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 คณะได้จัดทำร่างยุทธศาสตร์เบื้องต้นเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องนำร่างดังกล่าวให้กับประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์ตามพระราชบัญญัติ  โดยจัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมทั้ง 4 ภาคก็คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดขอนแก่น       ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่      ภาคกลางที่ศูนย์ราชการกรุงเทพและภาคใต้ที่จังหวัดสงขลา       โดยรูปแบบการประชุมแต่ละภาคกำหนดจัดการประชุม 1 วันโดยช่วงเช้าเป็นการกล่าวเปิดประชุมและนำเสนอจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติในภาพรวม  โดยดร.ปรเมธี  วิมลศิริ  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ส่วนภาคบ่ายเป็นการประชุมกลุ่มย่อย 6 กลุ่มตามยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้านเพื่อให้ผู้มีส่วนร่วมสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างกว้างขวาง

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น