วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น จัดโครงการชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลัง บวร

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น จัดโครงการชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 อำเภอบ้านแฮด   จังหวัดขอนแก่นสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัด    จัดกิจกรรมโครงการชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลัง “บวร ” ประจำปีงบประมาณ 2561 ทั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมต้นแบบ 20-26 แห่งและขยายผลเพิ่มขึ้น 1 ต่อ 10 ชุมชน   เพื่อพัฒนาต่อยอดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มจากทุนทางวัฒนธรรมให้เกิดอาชีพและรายได้ให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข   ชุมชนเข้มแข็ง    เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนอัตลักษณ์ที่โดดเด่นระหว่างชุมชนต้นแบบจังหวัดขอนแก่นจำนวน 26 แห่ง   โดยมีแนวทางปฏิบัติ 3 ประการคือ ปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา การน้อมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรม
ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยชุมชนคุณธรรมต้นแบบ 26 แห่งชุมชนสาธิต 1 แห่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอคณะครูนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์กว่า 800 คนร่วมงาน ในงานได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์   จังตระกูล   ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานทั้งนี้ทั้งนี้  รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์    จันทร์โอชา   นายกรัฐมนตรีมีนโยบายส่งเสริมการนำศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและความเป็นไทยมาสร้างสรรค์สังคมไทยให้เกิดความเข้มเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรม   โดยใช้การเสริมสร้างปลูกฝังในเด็กเยาวชนและประชาชนมีศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมมีค่านิยมที่พึงประสงค์และมีจิตสำนึกที่ดีตามแบบอย่างวัฒนธรรมไทย   น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและร่วมเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์  ให้มีความวัฒนาสถาพรเป็นรากฐานเชื่อมร้อยให้บ้านเมือง สมานฉันท์สู่ไทยนิยมยั่งยืน
กิจกรรมในงาน ประกอบด้วย กิจกรรมการรับรู้และดำเนินงานขยายผลชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวรสู่ไทยนิยมยั่งยืนและกิจกรรมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยในชุมชนคุณธรรม   ช่วงเช้ามีการบรรยายแนวทางการดำเนินงานและขยายผลชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร        โดยนางพรพิมล     คงตระกูล   วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น และมีการจัดนิทรรศการองค์ความรู้ชุมชนคุณธรรมต้นแบบขับเคลื่อนด้วยพลังบวร 3 มิติได้แก่วิธีการปฏิบัติตามหลักธรรมทางธรรมทางศาสนาโดยชุมชนคุณธรรมวัดมธุวันโนวาส    วัดบ้านหนองกุงใหญ่   อำเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่น   มิติการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงวิถีไทยวิถีพอเพียงโดยชุมชนคุณธรรมวัดท่ามะตูม   บ้านดอนดู่   อำเภอบ้านฝาง    จังหวัดขอนแก่นและมิติการดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมโดยชุมชนคุณธรรมวัดศิริพงษ์ธรรม     บ้านขามเปี้ย  อำเภอบ้านแฮด   จังหวัดขอนแก่นเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น