นักวิจัยมข. คว้า 1รางวัลผลงานวิจัย 2560 ในระดับ “ดี” จากสภาวิจัยแห่งชาติ

ผศ.ดร.สัญชัย สันติเวส อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และทีมผู้วิจัย อันประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ชมุนี  รองศาสตราจารย์ อรอนงค์ ฤทธิ์ฤๅชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิธิวดี ทองป้อง อาจารย์ วินิจ มูลวิชา และอาจารย์ ไชยา หงษ์ณี  นำผลงานวิจัยเรื่อง การออกแบบสื่อเพื่อการจัดการเรียนรู้วิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์) สำหรับนักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เสนอขอรับรางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และได้รับการพิจารณาให้รางวัล พร้อมเข้ารับรางวัลจาก พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี

สำหรับการวิจัยการออกแบบสื่อเพื่อการจัดการเรียนรู้วิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์) สำหรับนักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นทุนวิจัยที่ได้รับงบประมาณจัดสรรการวิจัย ประเภททุนวิจัยมุ่งเป้า ประจำปี 2557 จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยงานวิจัยนี้เป็นการออกแบบสื่อและแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาศิลปะสาขาทัศนศิลป์สำหรับนักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีเนื้อหาประกอบด้วยประวัติศาสตร์ศิลป์ สุนทรียศาสตร์ ศิลปวิจารณ์ และศิลปะปฏิบัติ ได้แก่ การวาดภาพระบายสีด้วยเสียงบนคอมพิวเตอร์ การปั้นดินน้ำมัน เป็นต้น โดยใช้การเรียนร่วมทั้งนักเรียนตาบอดและนักเรียนทั่วไปที่มองเห็น มีวิธีดำเนินการวิจัยเชิงคุณภาพแบบกรณีศึกษาและการวิจัยประยุกต์ โครงการวิจัยได้รับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ HE583013

ผลการวิจัยสรุปได้ว่า การออกแบบสื่อการเรียนรู้นี้ได้เลือกใช้วัสดุที่สามารถหาซื้อได้ง่ายในท้องถิ่นและร้านเครื่องเขียนทั่วไป ขั้นตอนการผลิตที่ง่าย ทำซ้ำได้ ผลิตเองได้โดยบุคลากรของโรงเรียน หรือให้นักเรียนทั่วไปช่วยทำสื่อโดยให้เป็นแบบฝึกหัด และโรงเรียนหรือหน่วยงานสามารถแจกจ่ายหรือแบ่งปันกันได้เป็นระบบเครือข่ายอย่างยั่งยืน กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อทดลองใช้สื่อประกอบแผนการเรียนรู้นี้สามารถช่วยให้นักเรียนตาบอดเรียนรู้ในวิชาศิลปะสาขาทัศนศิลป์ได้ในระดับที่ดี กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจและเกิดความสุขในการร่วมกิจกรรม นักเรียนตาบอดรู้สึกว่าตนเองได้รับโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมทางการศึกษา มีความสุขที่ได้เรียนวิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ได้อนุมัติให้รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2560  จำนวน 33 ผลงาน ในสาขาวิชาการต่าง ๆ รวม 12 สาขาวิชาการ โดยพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2561  ในระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ภายใต้รูปแบบกิจกรรม “ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม” เพื่อเป็นการนำเสนอสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพร้อมใช้และความก้าวหน้าด้านการประดิษฐ์คิดค้นของประเทศให้เกิดการขยายผลและนำไปใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ

ที่มา  เวบไซค์  มหาวิทยาลัยขอนแก่นเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น