ดร.สุทธิ ทวีชัยการ เปิด สำนักงาน คปภ. ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561    ที่สำนักงาน คปภ. ภาค 3 ดร.สุทธิ ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า สำนักงาน คปภ. ให้ความสำคัญในการบริการด้านประกันภัยให้กับประชาชนผู้เอาประกันภัยที่จะต้องได้รับการบริการที่ดี มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงและเป็นการต้อนรับวาเลนไทน์ปี 2561 สำนักงานคปภ. จึงได้ตั้งสำนักงาน คปภ. ภาค และสำนักงาน คปภ. จังหวัดขึ้น เพื่อเป็นหน่วยงานในภูมิภาคของสำนักงาน คปภ. ในการปฏิบัติตามพื้นที่ที่รับผิดชอบทั่วประเทศ ซึ่งภายหลังจากการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของสำนักงาน คปภ. ทำให้มีสำนักงาน คปภ.ภาค และสำนักงาน คปภ.จังหวัด รวมทั้งสิ้น 9 ภาค 69 จังหวัด ซึ่งในแต่ละภาคจะมีจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อ ปฏิบัติงานทั้งในด้านการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัย การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ การให้บริการผู้เอาประกันภัยและประชาชนในพื้นที่ภูมิภาค การให้คำปรึกษาแนะนำ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและรับเรื่องร้องเรียนด้านการประกันภัย ช่วยเหลือการเกิดอุบัติเหตุรายใหญ่ การช่วยเหลือประชาชนในช่วงเทศกาล การจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ตลอดจนการออกในอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนนายหน้าประกันภัย
ต่อมาในปี 2559 สำนักงาน คปภ. ได้จัดทำโครงสร้างองค์กรใหม่จากเดิมที่มีสำนักงาน คปภ. ภาค จำนวน 12 ภาค ยุบรวมเหลือ 9 ภาค แบ่งเป็นภาคที่ผู้อำนวยการภาค 5 ภาคที่เป็นผู้อำนวยการอาวุโส 4 ภาค โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ทั้งทางด้านภูมิศาสตร์ จำนวนประชากรต่อ GDP สภาพเศรษฐกิจ สัดส่วนเบี้ยประกันชีวิตและวินาศภัย จำนวนสาขาบริษัทประกันภัย เป็นต้น ดังนั้นจึงกำหนดให้จังหวัดขอนแก่นเป็นที่ตั้งของสำนักงาน คปภ. ภาค 3 และมีสถานะเป็นภาคอาวุโสกำกับดูแลพื้นที่ 11 จังหวัด ประกอบด้วย สำนักงาน คปภ. จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี หนองบัวลำภู กาฬสินธุ์ เลย สกลนคร เพชรบูรณ์ มหาสารคาม บึงกาฬ หนองคาย และนครพนม
ในปี 2560 สำนักงาน คปภ. ได้จัดซื้ออาคารพาณิชย์เพื่อเป็นที่ทำการแห่งใหม่ของสำนักงาน คปภ. ภาค 3 และสำนักงาน คปภ. จังหวัดขอนแก่น ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 555/29 ถนนจอมพล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นทำเลย่านใจกลางเมืองและแหล่งธุรกิจประชาชนสามารถเดินทางติดต่อขอรับบริการ ด้านการประกันภัยได้อย่างสะดวกสบาย และเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นศูนย์สอบคนกลางประกันภัยอีกด้วย
คปภ. และคณะผู้บริหารสำนักงาน คปภ. ที่ให้ความสำคัญกับจังหวัดขอนแก่น ในการนำเอาระบบประกันภัยเข้ามาบริการความเสี่ยงภัยอย่างทั่วถึง ผ่านทางสำนักงาน คปภ. ภาค3 และสำนักงาน คปภ. จังหวัดขอนแก่น โดยเปิดให้บริการประชาชนอย่างครบวงจร ทั้งนี้ จังหวัดขอนแก่น เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 6 ของภาคตะวันออกเฉลียงเหนือ มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 10,886 ตารางเมตร หรือประมาณ 6.8 ล้านไร่ มี 26 อำเภอ 202 ตำบล 2,331 หมู่บ้าน และ 389 ชุมชน โดยมีประชากรมากเป็นอันดับ 3 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจำนวนทั้งสิ้น 1,798,014 คน
จากแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2561-2564 ได้กำหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัด คือเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน พัฒนาขีดความสามารถด้านสินค้า และบริการเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการ ของตลาด และพัฒนาศักยภาพจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ทั้งนี้จากแผนพัฒนาดังกล่าว สิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่จะทำให้การดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จได้นั้น คือการประกันภัย ที่จะช่วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการบริหารความเสี่ยง อันจะสร้างความมั่นคงต่อชีวิต ทรัพย์สิน และการประกอบอาชีพซึ่งจะส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น ฉะนั้น การที่สำนักงาน คปภ. ได้เปิดสำนักงาน คปภ.ภาค 3 และสำนักงาน คปภ. จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้บริการประชาชนด้านประกันภัยอย่างครบวงจร จึงเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในจังหวัดขอนแก่น และพื้นที่ใกล้เคียงอย่างมากเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น