ผู้ว่าขอนแก่น หนุนท้องถิ่น ร่วมจัดตั้งกองทุนดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงในพื้นที่

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 7 ขอนแก่น จัดการประชุมเวทีสานพลังกองทุนสุขภาพท้องถิ่น รวมใจ “ประชารัฐ” สร้างหลักประกันสุขภาพผู้สูงวัย : ยุคไทยแลนด์  4.0เขต 7 ขอนแก่น ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมีตัวแทนจากเทศบาล/อบต. โรงพยาบาลทุกระดับ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมมากกว่า 2,500 คน ในงานมีการมอบโล่ให้กับเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ที่เป็นพื้นที่ต้นแบบในการร่วมจัดระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ร่วมกับโรงพยาบาลในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ร่วมพัฒนาแนวทางการดำเนินงานดังกล่าว โดยมี  ดร. สมศักดิ์  จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด

ดร.สมศักดิ์ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ มีความสำคัญมาก  เพราะจะเป็นหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง เทศบาล / อบต.  ได้เข้ามาร่วมจัดตั้งกองทุนบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care : LTC) ในพื้นที่ 4 จังหวัด “ร้อยแก่น สารสินธุ์” คือ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และ กาฬสินธุ์ ร่วมกับ สปสช. เขต 7 ขอนแก่น ให้ครบทุกแห่ง เพื่อให้ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยติดบ้านติดเตียงได้รับการดูแลทางด้านสาธารณสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

“ในปี 2559 ประเทศไทยมีผู้สูงอายุ 10.7 ล้านคน และคาดว่าในปี 2579 จะมีผู้สูงอายุถึง 1 ใน 3  ของประชากรทั้งประเทศ โดยในปี 2583 องค์การสหประชาชาติ ประเมินว่าประเทศไทยจะมีอัตราส่วนประชากรผู้สูงอายุสูงที่สุดในอาเซียน ดังนั้นทุกฝ่ายต้องมาร่วมกันเตรียมการเพื่อรองรับเรื่องนี้ โดยบทบาทและภารกิจของ กระทรวงมหาดไทย คือการสนับสนุนให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลทุกระดับในพื้นที่ และร่วมจัดทำระบบการบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  ซึ่งจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สปสช.” ดร.สมศักดิ์กล่าว

นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์  รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากร และการสร้างเครือข่ายเพื่อการจัดระบบการดูแลผู้สูงอายุ และการสร้างเสริมสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยเป็นหน่วยงานหลักในการอบรมผู้ช่วยเหลือ เพื่อมาเป็นอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงในพื้นที่ 4 จังหวัด ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติดูแลสุขภาพผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

นายแพทย์อรรถพล กล่าวว่า คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมนั้น จะต้องมีประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากโรงเรียน สถาบันหรือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ไม่จำกัดเพศ จบการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคร้ายแรงหรือโรคติดต่อร้ายแรง มีวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะเหมาะสมในการเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ เทศบาล/อบต. ที่สนใจส่งผู้มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดเข้าร่วมการอบรม สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

นายแพทย์ปรีดา  แต้อารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น กล่าวว่า  สปสช. ได้สนับสนุนให้เทศบาล/อบต. เข้ามาร่วมจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ และจัดระบบการบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในพื้นที่ 4 จังหวัดนั้น ขณะนี้มี เทศบาล/อบต. ได้เข้าร่วมจัดตั้งกองทุนนี้แล้ว399 แห่ง จากทั้งหมด 717 แห่ง ในส่วนของพื้นที่ที่ยังไม่มีการจัดตั้งกองทุนนี้นั้น สปสช. มีการเปิดรับ อปท.ที่สนใจเข้ามาร่วมจัดตั้งกองทุนไปจนถึงเดือนมีนาคมนี้ โดยส่งหนังสือขอเข้าร่วมกองทุนมาที่ สปสช. เขต 7 ขอนแก่น ได้โดยตรง.เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น