ปี 60 เทคโนฯ ภาคผลิต นักศึกษาสายอาชีพ ป้อนตลาดกว่า 600 คน

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ห้องประชุมประภากรอนุสรณ์    วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่น   นายสมใจ   คงคาชาติ           ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   กล่าวต้อนรับนายสมศักดิ์  จังตระกูล   ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นในโอกาสที่เดินทางมาเป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา   ทั้งนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2518 เดิมชื่อโรงเรียนช่างกลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มี ดร.มังกรภักดิ์โพธิ์และ ดร. ประภา   ภักดิ์โพธิ์เป็นผู้ก่อตั้ง  ทั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ จะจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาแก่เยาวชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้มีคุณภาพเพื่อที่จะได้นำความรู้และความสามารถที่แท้จริงไปประกอบอาชีพในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนสำหรับ   ปัจจบัน  มีนักศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 1336 คน  และในปีการศึกษา 2560 มีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 595 คนแบ่งเป็นระดับปวช 183 คนระดับปวส 412 คนเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น