เทคนิค ไทย เยอรมัน ขอนแก่น จัดงาน INNO TECH TGTK FAIR 2018

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย ผศ.วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่น และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีไทย-เยอรมัน ขอนแก่น ประจำปี 2561 (INNO TECH TGTK FAIR 2018 ) โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 12 – 16 มีนาคม 2561ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่น ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เพื่อแสดงศักยภาพของสถาบันในการผลิตทรัพยากรมนุษย์สู่สังคม และประกาศจุดยืนของมหาวิทยาลัยในการปฏิรูประบบการผลิต นักวิชาชีพและครูฝึกนักวิชาชีพเชี่ยวชาญสูงมาตรฐานสากล อีกทั้งยังเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการร่วมพัฒนาการศึกษาไทย โดยภายในงานมีกิจกรรมการแสดงนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ มากมาย มีการแข่งขันทักษะมัธยมศึกษา นิทรรศการเปิดบ้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม นิทรรศการหนังสือ ประจำปี 2561 นิทรรศการ Young Smart Farmer พิธีเปิดป้ายศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตลาดนัดแรงงาน นิทรรศการศึกษาต่อและการท่องเที่ยว รวมทั้ง พิธีสถาปนาวิทยาเขตขอนแก่น ครบรอบ 54 ปี ก็ขอเชิญชวนชาวขอนแก่นและภาคอีสานรวมทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองนักศึกษามาร่วมชมผลงานของลูกหลานท่านได้ที่น่าสนใจมีทั้งการจัดระบบจราจรรถไฟรางคู่ รถไฟฟ้าความเร็วสูงรวมทั้งการวิจัยจัดสร้างล้อรถไฟฟ้าความเร็วสูงด้วยเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันมหิดล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมวันมหิดล โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดำเนินการและประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็น