เทคนิค ไทย เยอรมัน ขอนแก่น จัดงาน INNO TECH TGTK FAIR 2018

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย ผศ.วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่น และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีไทย-เยอรมัน ขอนแก่น ประจำปี 2561 (INNO TECH TGTK FAIR 2018 ) โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 12 – 16 มีนาคม 2561ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่น ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เพื่อแสดงศักยภาพของสถาบันในการผลิตทรัพยากรมนุษย์สู่สังคม และประกาศจุดยืนของมหาวิทยาลัยในการปฏิรูประบบการผลิต นักวิชาชีพและครูฝึกนักวิชาชีพเชี่ยวชาญสูงมาตรฐานสากล อีกทั้งยังเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการร่วมพัฒนาการศึกษาไทย โดยภายในงานมีกิจกรรมการแสดงนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ มากมาย มีการแข่งขันทักษะมัธยมศึกษา นิทรรศการเปิดบ้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม นิทรรศการหนังสือ ประจำปี 2561 นิทรรศการ Young Smart Farmer พิธีเปิดป้ายศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตลาดนัดแรงงาน นิทรรศการศึกษาต่อและการท่องเที่ยว รวมทั้ง พิธีสถาปนาวิทยาเขตขอนแก่น ครบรอบ 54 ปี ก็ขอเชิญชวนชาวขอนแก่นและภาคอีสานรวมทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองนักศึกษามาร่วมชมผลงานของลูกหลานท่านได้ที่น่าสนใจมีทั้งการจัดระบบจราจรรถไฟรางคู่ รถไฟฟ้าความเร็วสูงรวมทั้งการวิจัยจัดสร้างล้อรถไฟฟ้าความเร็วสูงด้วยเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น