ประกวดผลงานระดับจังหวัดและชมรม To Be Number One ระดับภาคอีสาน

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561  โรงแรมพูลแมนขอนแก่นราชาออคิดจั งหวัดขอนแก่น   โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี    จัดการประกวดผลงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดขอนแก่น            ซึ่งเป็นการประกวดภาคที่ 2  ทั้งนี้ โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี  กำหนดจัดการประกวดผลงานระดับจังหวัดและชมรม To Be Number One    ทั้งนี้เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริขององค์ประธานโครงการ       โดยพัฒนารูปแบบและเกณฑ์การประกวด  รวมทั้งขยายดำเนินงานให้ครอบคลุมทั้งในระดับนโยบาย   การบริหารจัดการ   ทั้งในสถานศึกษาในชุมชนในสถานประกอบการและในสถานพินิจ     และในปีนี้เป็นปีแรกของการขยายผลการประกวดในกลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจำและทัณฑสถาน      สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดประกวดเพื่อกระตุ้นการดำเนินงานของจังหวัดและชมรมทูบีนัมเบอร์วันทั่วประเทศ        สร้างเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานตามแนวทางโครงการทูบีนัมเบอร์วัน            โดยจังหวัดทูบีนัมเบอร์วันมีเกณฑ์การพิจารณาที่สำคัญคือการบูรณาการด้านการส่งเสริมศักยภาพเยาวชนและการดูแลช่วยเหลือผู้เสพติดยาเสพติด      ภายใต้โครงการใครติดยายกมือขึ้น         ส่วนชมรมทูบีนัมเบอร์วันแบ่งเป็นชมรมในชุมชนภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร  ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา         อุดมศึกษา     ในสถานประกอบการในสถานพินิจเรือนจำและสำนักงานคุมประพฤติ ด้วย            เกณฑ์การพิจารณาชมรมทูบีนัมเบอร์วัน        ที่สำคัญคือความเข้มแข็งในการรวมตัวของเยาวชนเพื่อดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคิดโดยเยาวชนเพื่อเยาวชนและแนวทางยุทธศาสตร์โครงการคือการสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด            การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจรวมทั้งการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด          การประกวดผลงานจังหวัดและชมรมทูบีนัมเบอร์วันเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่กระทรวงมหาดไทย          กระทรวงศึกษาธิการ           กระทรวงแรงงานกระทรวงยุติธรรม          กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์          สำนักงาน ป.ป.ส       กรุงเทพมหานครและกระทรวงสาธารณสุข            สำหรับการประกวดในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปี 2561 มีจังหวัดเข้าร่วมนำเสนอผลงานประเภททูบีนัมเบอร์วัน        ทั้งในระดับต้นแบบและระดับดีเด่นประจำปีครบทั้ง 20 จังหวัดส่วนชมรมประเภทต่างๆเข้าร่วมนำเสนอผลงานทั้งสิ้น  157 ชมรม

 

โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี  กำหนดจัดการประกวดผลงานระดับจังหวัดและชมรม To Be Number One    ทั้งนี้เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริขององค์ประธานโครงการเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันมหิดล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมวันมหิดล โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดำเนินการและประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็น