แถลงข่าวกิจกรรมการสำรวจเส้นทางการศึกษาดูงานเกษตร ร้อยแก่นสารสินธุ์

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561 ที่โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น ดร.พัฒนา นุศรีอัน หัวหน้าสำนักงานงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ได้จัดงานแถลงข่าวโครงการพัฒนาอาหารเกษตรปลอดภัย กิจกรรมการสำรวจและทำเส้นทางการศึกษาดูงานการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารได้มาตรฐาน กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์   เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีรายได้ที่แน่นอนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาว คือ การจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการที่ต้องการสินค้าเกษตรปลอดภัย และนำไปสู่การพัฒนาเกษตรเชิงท่องเที่ยวต่อไป ทั้งนี้มีนายสันติ  เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มาเป็นประธานเปิดงาน

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ดำเนินโครงการ ปี 2560 โครงการพัฒนาอาหารปลอดภัย กิจกรรมสำรวจเส้นทางและจัดทำเส้นทางศึกษาดูงานการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยได้มาตรฐาน ขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจเส้นทางศึกษาดูงาน การผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยได้มาตรฐานกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ และก่อให้เกิดประโยชน์ภายใต้แนวคิด “เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตดี สถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็ง เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร และอาหารที่มีคุณภาพมาตรฐานปลอดภัยต่อผู้บริโภค”

นอกจากนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์สถานที่ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยจากต้นทางแหล่งผลิตทั้งหมดของกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ จำนวน 19 สถานที่ ใน 4 จังหวัด  ทำให้ทราบเส้นทางเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และส่งเสริมองค์ความรู้มาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหารผ่านการเรียนรู้ตั้งแต่ระบบการผลิตจนถึงการบริโภค ในด้านพืชประมงและปศุสัตว์ รวมถึงพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรและนิเวศน์ที่มีความโดดเด่นไม่ซ้ำกัน มีความแตกต่างของทัศนียภาพที่น่าประทับใจในแต่ละท้องถิ่น  สถานที่สำคัญในแต่ละจังหวัดเช่น โรงเรียนชาวนา อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด   สวนผักสลัดเมืองหนาว ปลอดสารเคมี จ.ขอนแก่น   กลุ่มแปลงใหญ่ กุ้งก้ามกาม จ.กาฬสินธุ์  และกลุ่มแปรรูป สมุนไพร อ.นาดูน จ.มหาสารคาม

สถานที่สำคัญในแต่ละจังหวัดเช่น โรงเรียนชาวนา อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด   สวนผักสลัดเมืองหนาว ปลอดสารเคมี จ.ขอนแก่น   กลุ่มแปลงใหญ่ กุ้งก้ามกาม จ.กาฬสินธุ์  และกลุ่มแปรรูป สมุนไพร อ.นาดูน จ.มหาสารคามเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น