เปิดแล้วงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีไทย-เยอรมัน ขอนแก่น INNO TECK TGTK FAIR 2018

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น     นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยผู้บริหาร มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ผู้แทนสภาอุตสาหกรรม จังหวัดขอนแก่น ผู้แทนหอการค้า เข้าร่วมพิธีเปิดงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีไทย-เยอรมัน ขอนแก่น INNO TECK TGTK FAIR 2018 ระหว่างวันที่ 12-16 มีนาคม 61

เนื่องในโอกาสครบรอบ 54 ปี ของการ่อตั้งวิทยาลัยเทคนิคไทย-เยอรมัน ซึ่งปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ในปีนี้ มหาวิทยาลัยจึงได้จัดงานมหกรรม ประจำปี Innovation and Technology TGTK FAIR 2018 ขึ้น เพื่อแสดงศักยภาพของสถาบันในการผลิตทรัพยากรมนุษย์สู่สังคม สร้างแรงบันดาลใจในการร่วมพัฒนาการศึกษาไทย และประกาศจุดยืนของมหาวิทยาลัยในการปฏิรูประบบการผลิตนักวิชาชีพและครูฝึกนักวิชาชีพเชี่ยวชาญสูงมาตรฐานสากล

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า สืบเนื่องจากที่จังหวัดขอนแก่น ได้มีนโยบายในการพัฒนาให้เป็นต้นแบบของประเทศไทย 4.0 ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและภาคอีสานมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จึงได้ร่วมในการดำเนินงานดังกล่าวในหน้าที่ของการผลิตบุคลากรที่ตอบสนองนโยบายของจังหวัดภูมิภาค และประเทศให้ประสบความสำเร็จ โดยได้มีการพัฒนาระบบการผลิตนักวิชาการและครูฝึกนักวิชาชีพตามมาตรฐานสากลเพื่อยกระดับของบุคลากรของประเทศให้มีมาตรฐานสูงขึ้น

การจัดงานครั้งนี้ประกอบไปด้วยนิทรรศการ 3 ส่วนได้แก่ นิทรรศการสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยี  นิทรรศการด้านวิชาการต่างๆ และนิทรรศการการแสดงผลิตภัณฑ์และบริการของศิษย์เก่าที่เป็นเจ้าของสถานประกอบการ และเครือข่ายของมหาวิทยาลัย โดยใช้เวลาในการจัดงาน 6 วัน มีผู้เข้าร่วมในการจัดงานประมาน 8,500 คน และมีผู้ร่วมชมงานกว่า 10,000 คนเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น