รพ.ศรีนครินทร์ เพิ่มศักยภาพเป็นโรงพยาบาล ขนาด 5,000 เตียง ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและอาเซียน

เมื่อวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการแถลงข่าวโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขนาด 5,000 เตียง  ที่ใหญ่สุดในไทยและอาเซียน  โดยมี รศ.ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ รศ.นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมการแถลงข่าว  พร้อมด้วย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย  คณบดีกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 6 คณะ  ในการนี้มี  สื่อมวลชน ให้ความสนใจร่วมฟังการแถลงข่าวเป็นจำนวนมาก  ณ  ห้องประชุม President 1 – 2 โรงแรม Intercontinental Bangkok กรุงเทพมหานคร

ตลอดหลายปีที่ผ่านมาปัญหาด้านสุขภาพและการสาธารณสุขนับเป็นปัญหาใหญ่ของพี่น้องประชาชน ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ให้ความสำคัญมาโดยตลอด เห็นได้จากการผลักดันและสนับสนุนโครงการสำคัญในการแก้ปัญหาทางด้านสุขภาพให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง อาทิ  โครงการแก้ไขปัญหาโรคมะเร็งท่อน้ำดี  โครงการแก้ไขปัญหาการดูแลผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง  โครงการตะวันฉาย ฯลฯ นอกจากนี้จำนวนประชากรที่มีมากถึง 1 ใน 3 ของประเทศ ยังส่งผลต่อสัดส่วนจำนวนเตียงในการให้บริการผู้ป่วยของโรงพยาบาลต่อประชากรที่สูงถึง  1:636 รายต่อปี ในขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างญี่ปุ่น อยู่ที่ 1 : 126 รายต่อปี   เกาหลีอยู่ที่ 1 : 156 รายต่อปี  จากสถิติดังกล่าว โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงดำเนินการจัดตั้งศูนย์การแพทย์ชั้นเลิศ ขนาด 5,000 เตียง  เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนเตียง เป็นศูนย์กลางในการดูแลสุขภาพให้กับประชาชน ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ ของพี่น้องชาวอีสานให้เข้าถึงบริการทางด้านสุขภาพ มุ่งสู่การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขอย่างยั่งยืนต่อไป

รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวว่า    มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีปณิธานในการอุทิศเพื่อสังคมมาโดยตลอด 54 ปี ซึ่งการดำเนินโครงการ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขนาด 5,000 เตียง  ใหญ่สุดในไทยและอาเซียน  เป็นอีกโครงการหนึ่งที่จะแก้ปัญหาด้านความขาดแคลนทรัพยากรด้านสุขภาพที่เข้าขั้นวิกฤติที่สุดในประเทศ  เนื่องจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีองค์ความรู้ด้านการแพทย์สมบูรณ์ มีคณะกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาสาธารณสุข ให้กับประชาชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาค ถึง 6 คณะ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์

“โรงพยาบาล ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ก่อตั้งเมื่อปี 2518 มี 40 เตียง และขยายขนาดการให้บริการมากขึ้นตามลำดับ กระทั่งปัจจุบันได้ขยายเป็น 1,100 เตียง บริการประชาชนในเขตภาคอีสาน กว่า 23 ล้านคน หลายครั้งที่โรงพยาบาลต้องปฏิเสธผู้ป่วย เนื่องจากจำนวนเตียงไม่เพียงพอ  ดังนั้น เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาสุขภาพ เป็นที่พึ่งของประชาชน โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   จึงมีแนวคิดขยายการบริการเป็น 5,000 เตียง ซึ่งมีจำนวนเตียงมากที่สุดในประเทศไทยและอาเซียน โดยใช้งบประมาณ 24,500 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 2 ระยะ โดยระยะแรก จำนวน  3,500 เตียง ใช้งบประมาณ14,000 ล้านบาท คาดว่าจะใช้เวลา 2 ปีครึ่งถึง 3 ปี เมื่อดำเนินการระยะแรกเสร็จก็จะดำเนินการระยะที่ 2 ทันที ให้ครบ 5,000 เตียง ใช้งบประมาณ 10,500 ล้านบาท นอกจากขยายขนาดการให้บริการแล้วยังมุ่งการพัฒนาให้เป็นโรงพยาบาลที่ทันสมัย เป็นศูนย์รวมบุคลากรทางการแพทย์ที่มีทักษะความรู้ ความเชี่ยวชาญโรคเฉพาะทาง สามารถรองรับสังคมผู้สูงอายุตามนโยบายของรัฐ  ขณะเดียวกันงบประมาณจำนวนมหาศาลจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากประชาชน และภาคเอกชนผู้มีจิตศรัทธามาร่วมกันสร้าง ” รศ.ดร.กิตติชัย กล่าว

นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ กล่าวว่า การจัดตั้งโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขนาด 5,000 เตียง ที่ใหญ่สุดในไทยและอาเซียน  เป็นการศูนย์การแพทย์ชั้นเลิศ ที่จะช่วยแก้ปัญหาวิกฤติการขาดแคลนเตียง  บริการผู้ป่วยทุกระดับ โดยเฉพาะคนอีสาน  ไม่แสวงหากำไร ซึ่งจะระดมทุนในการก่อสร้าง โดยการตั้ง กองทุนอายุวัฒนะ  ซึ่งผู้บริจาคที่เป็นสมาชิกจะได้รับสิทธิ์ในการรักษาฟรีตลอดชีวิตจากโรงพยาบาล ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้รับสิทธิ์ตามกฎหมายในการลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า และการบริจาคสามารถแบ่งเป็น 3 งวด เพื่อหักภาษี สิทธิพิเศษจะได้รับตั้งแต่ปีแรกที่บริจาค  แบ่งเป็น 2 กลุ่ม วงเงิน คือ 4 ล้านบาท จำนวน 500 ท่าน และ 5 ล้านบาท จำนวน 2,000 ท่าน  ซึ่งกองทุนดังกล่าวมีเงื่อนไขเพียง 3 ข้อ คือ 1.ผู้บริจาคกองทุนจะต้องถือสัญชาติไทย  2.อายุ  45 ปี ขึ้นไป   3.ผ่านการตรวจสุขภาพโดยวันแรกในการสมัครจะต้องไม่ป็นผู้ติดเชื้อ HIV  และ เป็นโรคมะเร็ง

รศ.นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า   โครงการดังกล่าวจะเป็นโรงพยาบาลรัฐบาลที่มีอาคารหลักสูง 39 ชั้น และอาคารบริวาร ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One stop service) แก่ผู้ป่วยทุกกลุ่ม  ภายในศูนย์การแพทย์ จะประกอบด้วย ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ในด้านด่างๆ อาทิ ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด  ศูนย์โรคมะเร็ง  ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน  ศูนย์โรคในทารกแรกเกิด  ศูนย์การปลูกถ่ายอวัยวะ  ศูนย์ความเป็นเลิศทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  ศูนย์ใส่ใจสุขภาพด้วยวิถีกายภาพบำบัด ศูนย์การพยาบาลเฉพาะทางและความเป็นเลิศทางการพยาบาล  มีที่จอดรถ 1,600 คัน มีห้องผ่าตัดเพิ่ม 2-3 เท่าจากเดิม มีเตียงสำหรับผู้ป่วยวิกฤติเพิ่ม 30% มีเรือนพักญาติ 400 หน่วย โดยโครงการก่อสร้าง อยู่ในพื้นที่ 30 ไร่ ติดกับโรงพยาบาลศรีนครินทร์  ซึ่งโครงการที่จะเกิดขึ้นนี้พร้อมที่จะดูแลพี่น้องประชาชนทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน”รศ.นพ. ชาญชัย กล่าว

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถบริจาคตามกำลังศรัทธา  หรือ แสดงความจำนงในการสมัครกองทุนได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 062-229-1555, 062-229-4555

ข่าว ภาพ จาก เวบไซค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น